BL_092018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 6 VISIE B ij het begrip ‘warehouse robotics’ zul- len velen spontaan denken aan de tot de verbeelding sprekende pickrobot. Warehouse robotics dekt evenwel een veel bredere lading. Die splitst René de Koster op in verschillende categorieën op basis van hun functie binnen het magazijn. Bin- nen de meest ingeburgerde categorieën vinden we intussen al een waaier aan variëteiten terug, andere staan nog in hun kinderschoenen. 1. Shuttlesystemen: robots met maturiteit Populair binnen magazijnen zijn tegenwoor- dig de zogenaamde shuttlesystemen. De snelle opmars van e-commerce werkt de adoptie van dergelijke systemen – met een hoge flexibiliteit als gunstige eigenschap – in de hand. Binnen zulke systemen is de robot de shuttle die autonoom binnen de stellingen meestal bakken transporteert. Doorgaans bewegen de shuttles zich zeer snel horizontaal op het X- en Y-niveau, terwijl liften zorgen voor de verticale beweging. Als de bak de lift verlaat, gaat die in de regel via een conveyor naar het pickstation. In som- mige gevallen worden shuttles ook ingezet om pallets tebehandelen. Shuttlesincombinatiemetliften Intussen bieden heel wat leveranciers van mate- rial handling systemen shuttlesystemen aan. We kunnen gerust stellen dat deze robottechnologie al matuur is. Vandaag vinden we ook al een aan- tal varianten onder de shuttlesystemen terug. Zo kunnen de shuttles in bepaalde gevallen van gang wisselen en/of gaan ze mee met de lift naar beneden. Welke variant voor een welbepaald magazijn het meest geschikt is, zal een afweging zijn tussen de gewenste terugverdientijd, flexibili- teit en snelheid. Binnen de groep shuttlesysteem bewegen zich ook nog een aantal andere buitenbeentjes. “Den- ken we maar aan het Autostore-systeem, dat Hat- teland produceert”, illustreert prof. René de Kos- ter. “In dat systeembewegen de shuttles zich over een raster en ‘takelen’ ze als het ware de bakken uit de kanalen van een enorme kubus om ze ver- volgens naar het uitslagkanaal te brengen. Aan het orderpickstation wacht een picker de bakken op en neemt het gewenste aantal artikelen uit de bak.” “Bij dergelijke systemen is optimalisering belang- rijk om het onderste uit de kan te halen. Wat betreft het Autostore-systeem, hebben we ons in het kader van een onderzoek afgevraagd of het beter is om elk kanaal met bakken van slechts één referentie te vullen (dedicated storage) of er beter bakken met verschillende referenties in opslaat (shared storage)”, vervolgt de professor. “Kanalen met maar één referentie hebben het nadeel dat je een LIFO-systeem (Last in First Out) krijgt maar er is geen tijdrovende reshuffeling vereist. Kanalen met meerdere referenties hebben dan weer het voordeel dat jeminder kostbare ruimtenodighebt, want in het ‘dedicated storage’ scenario zal niet elk kanaal altijd volledigmet eenzelfde referentie kun- nen worden gevuld. Uit ons onderzoek bleek dat het bijna in alle gevallenbeter is om in dit systeem de referenties te mixen voor een optimale balans tussen throughput en capaciteit. Zulke zaken zijn goed om vooraf te weten als je met zo’n sys- teem aan de slag wil gaan.” Driedimensionale shuttlesystemen Daarnaast bestaan er systemen waarbij de shutt- les niet enkel op de X- en Y-as, maar ook verticaal of diagonaal kunnen bewegen. Een voorbeeld zijn de driedimensionale Skypod robots van Exo- De wondere wereld van Prof. René de Koster schetst de mogelijkh In steeds meer omgevingen zien we robots opduiken. Dat is binnen magazijnen niet anders. Leveranciers van material handling systemen pikken gretig in op deze trend. Een goede zaak, al is het niet eenvoudig om het potentieel van elk systeem goed in te schatten. Omdat de ene robot de andere niet is, geeft professor René de Koster, professor of Logistics & Operations Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, een handig overzicht van de diverse types robots die de efficiëntie binnen magazijnomgevingen kunnen verbeteren.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=