VCM_102018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 48 VERPAKKINGSMANAGEMENT Gepakt en gezakt de Hoe kan verpakking zich wapenen tege Eind november vindt All4pack Paris plaats, een vierdaagse beurs georganiseerd door Comexposiumwaar infor- matie over verpakking, verwerking, printen en logistiek wordt uitgewisseld. Naar aanleiding van de beurs werd een enquête afgenomen bij ontwerpers van verpakkingen in zes Europese landen. Het onderzoek bestrijkt vier domeinen/uitdagingen: de vergrijzing, de milieuproblematiek, artificiële intelligentie en de stijgende mobili- teit. Hier volgt alvast een eerste inkijk in de resultaten. V erpakking, het is iets wat we dage- lijks in onze handen hebben, bestaande uit plastic, karton, hout, metaal, blik,… en het kan alle vor- men en maten aannemen. De afge- lopen jaren heeft verpakking een hele evolu- tie doorgemaakt, maar wat er in het verschiet ligt, zou wel eens tot een hele metamorfose kunnen leiden. Aandacht voor de milieupro- blematiek, de impact van producten op onze gezondheid, het belang van veiligheid: het zijn allemaal factoren die verpakking kunnen beïnvloeden. En dan is de vraag nog maar hoe verpakking er in pakweg 2050 zal uitzien. Om een indicatie te kunnen geven, werden 22 ontwerpers bevraagd die lid zijn van de Euro- pean Packaging Design Association. De inter- views dienden als basis voor de YouGov con- sumentenenquête bij zes Europese landen: België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje. De enquête ging uit van vier uitdagingen: de vergrijzing van de bevolking, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, de ontwikke- ling van artificiële intelligentie en de stijging van de mobiliteit met autonome voertui- gen en zelfs ruimtereizen. De resultaten van het onderzoek werden geanalyseerd door Fabrice Peltier, die al meer dan 12.000 ver- pakkingen voor consumenten heeft gecre- ëerd en een erkend expert is in verantwoorde ontwerpen met respect voor het milieu. Hij is ook auteur van een groot aantal artikels en werken, waaronder het referentiewerk voor ontwerp ‘Le design pour les nuls’. Uitdaging 1: vergrijzing In 2016 was een vijfde van de Europese bevol- king ouder dan 65 jaar, een cijfer dat tegen 2050 alleen maar zal toenemen. Dit jaar zijn er 500.000 honderdjarigen in de wereld, maar tegen 2100 zal dat de kaap van 26 miljoen overschrijden. Nog dit jaar bleek dat in Frank- rijk de helft van de fast moving consumer goods wordt gekocht door mensen ouder dan 50. Verpakking moet dus meer en meer zijn vizier richten op de oudere bevolking, maar daar is nog werk aan de winkel. Uit de enquête blijkt dat ontwerpers niet vin- den dat verpakking bij de oudere bevolking aansluit. Er wordt te weinig rekening gehou- den met mensen die een verminderd zicht hebben, denk maar aan verziendheid, maar evengoed cataract. De ontwerpers geven ook aan dat bij oudere mensen de motoriek afneemt door bijvoorbeeld artritis en dat de hersenen trager informatie verwerken. Toch maken de klanten van ontwerpers zich zel- den zorgen over de vergrijzende bevolking. De enige groep waarin ze geïnteresseerd zijn, is die van de ‘millennials’, de zogenoemde generatie Y die in de jaren ’80 is geboren en dus te midden van de digitale revolutie is opgegroeid. Om de groeiende groep ouderen van han- delbare verpakking te voorzien, moet er rekening worden gehouden met de lees- baarheid van informatie. Zo kunnen het let- tertype, de tekstkleur, het aantal talen en een afgewogen hoeveelheid informatie een meerwaarde bieden, net zoals duidelijke boodschappen eventueel gestaafd met symbolen. Hoe je een verpakking kunt ope- nen of sluiten kan worden aangegeven met pijlen. Ook het gewicht en het formaat van verpakkingen kunnen aan ouderen wor- den aangepast. Zo geven Franse, Spaanse, Britse en Italiaanse consumenten aan dat verpakkingen te veel wegen. Belgen en Duitsers wijzen dan weer op ongeschikte formaten voor consumptie. Consumenten uit alle zes de landen zijn het erover eens dat ouderen het meest in de problemen komen door moeilijk leesbare informatie en verpakkingen die moeilijk openen of slui- ten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=