BL_112018_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 42 43 TRANSPORT TRANSPORT B U S I N E S S L O G I S T I C S - N O V E M B E R 2 0 1 8 Belangrijk daarbij zijn de woorden ‘in het havengebied Antwerpen’. Dat betekent dat er niet enkel wordt gekeken naar de Linkerschel- deoever (lees: de Saeftinghezone én polder- dorp Doel), maar naar beide Scheldeoevers. Het betekent ook dat de Vlaamse regering van mening is dat de extra containercapaciteit die in Antwerpen nodig is, niet kan worden gere- aliseerd in Zeebrugge, wat ook eventjes een denkpiste is geweest. Belangrijk is ook dat het niet enkel om een maritieme uitbreiding gaat, maar dat er moet worden gekeken hoe de containers ook weer wegkunnen zonder een cva (car- diovasculair accident) op het wegennet te veroorzaken. Én dat goederenoverslag, logistieke en industriële activiteiten ook hier als de succesvolle cluster hand in hand gaan door de noodzaak aan 88 hectare bij- komende gronden voor logistiek/industrie. Bijzonder breed actorenoverleg Een complex project omvat vier fasen: de verkenning, de onderzoeksfase, de uit- werking en de uitvoering. Met de start- beslissing van de Vlaamse regering in 2016, werd de verkenningsfase afgesloten en kon de onderzoeksfase beginnen. Er moest een antwoord worden gevonden op de vraag: wat zijn in het havengebied van Antwerpen de mogelijke inplantingen om ongeveer 7 miljoen TEU extra containerca- paciteit in de haven, inclusief extra logis- tieke ruimte en achterlandontsluiting, te realiseren? Met het oog op een participatief traject werd een breed actorenoverleg uitgebouwd, dat uit zes segmenten bestaat: overheidsinstanties (grensoverschrijdende, federale, Vlaamse, provinciale en lokale besturen), beheers- commissies, strategische adviesraden, sec- tororganisaties (fietsersbond, Boerenbond, Natuurpunt, Alfaport Voka, POM, individuele bedrijven, …) en actiegroepen en burger- bewegingen (Doel 2020, Ademloos, stRa- ten-generaal, Ringland) en de academische wereld. Tijdens de publieke consultatieronde van 9 december 2016 tot 18 januari 2017 kon iedereen zelf voorstellen indienen. Na een grondige analyse van alle inspraakreacties, werden naast drie varianten van het Saef- tinghedok nog vijf alternatieve oplossingen voor extra containerbehandelingscapaciteit samengesteld. Welke waren die acht alternatieven? 1. De bouw van een nieuw getijdendok ten noorden van het Deurganckdok (zoals in 2015 was voorgesteld, met verdwijnen van polderdorp Doel); 2. Een variant op 1, waarbij de dorpskern van Doel gedeeltelijk bewaard blijft; 3. Een variant op 1 en 2, waarbij enkel de zuidkant van het Saeftinghedok wordt ontwikkeld; 4. Een uitbreiding op drie plaatsen: Noord- zeeterminal, Europaterminal en Deur- ganckdok Oost; W e gaan terug naar 2015, toen een maatschappelijke kos- ten-batenanalyse uitwees dat de capaciteit van de Antwerpse haven in 2019 zijn grens zou bereiken en dat er tegen 2030 een bijkomende containercapaciteit van 4,6 à 7,6 miljoen TEU nodig zou zijn. Aangezien een locatie van die nieuwe capa- citeit vóór de sluizen operationeel de beste oplossing is, werd de Ontwikkelingszone Sae- ftinghe naar voren geschoven, gelegen op de Linkerscheldeoever, ten noorden van het Deurganckdok en ten zuiden van de kerncen- trale van Doel. Die ontwikkelingszone beslaat 1.000 hectare en biedt voldoende ruimte voor een scheepvaartdok en logistieke en industri- ële gronden. Belangrijk detail: op die plaats ligt het polderdorp Doel, dat voor de aanleg van het dok zou moeten wijken… Complexe projecten moeten maximaal draagvlak garanderen In november 2015 schorste de Raad van State het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) dat het havengebied afbakent (en waarin ook de Ontwikkelingszone Saeftinghe vervat zat), precies omwille van die Saefting- hedokzone omdat dit GRUP geen garanties bood voor natuurcompensaties in de lijn van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Die (tweede) schorsing kwam er nadat actiegroep Doel 2020 hoogdringendheid had ingeroe- pen. De Vlaamse regering diende daarop een verzoek in tot juridische vernietiging van het GRUP, maar wilde het antwoord van de Raad van State niet afwachten (dat er trou- wens vandaag de dag nog steeds niet is, nvdr) en startte parallel een ‘complex pro- ject’ omdat het de extra containercapa- citeit cruciaal vindt voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen. Een complex project is de nieuwe pro- cesaanpak die de Vlaamse overheid sinds 2014 hanteert voor projecten met een groot maatschappelijk en ruimtelijk-stra- tegisch belang én die een impact hebben op woon- en milieukwaliteit, op economie en mobiliteit. Kenmerkend voor die aan- pak is dat de vergunningen en het ruimte- lijk planproces geïntegreerd verlopen (dus niet langer eerst een vergunning voor dit en dan pas een vergunning voor dat, als een lineair proces, maar allemaal quasi tegelijkertijd). Een tweede belangrijk kenmerk: er is bij- zonder veel aandacht voor participatie, communicatie, inspraak, enz., zodat het draagvlak zo maximaal mogelijk is. Momenteel lopen er – naast dat van de haven van Antwerpen – tien zo’n com- plexe projecten in Vlaanderen. Een containerdok plus logis- tiek/industrie plus multimoda- liteit Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het complex pro- ject ‘realisatie van extra containerbehan- delingscapaciteit in het havengebied Ant- werpen’ (complex project ECA). De doelstelling van dat project is drieledig: - extra containercapaciteit in het haven- gebied Antwerpen realiseren; - daarmee samenhangende logistieke/ industriële gronden ontwikkelen; - zorgen voor een multimodale aansluiting op het hoofdnet. Puzzelen in de Antwerpse haven Negen alternatieven voor bijkomende containercapaciteit Negen alternatieven liggen er op tafel die mogelijks voldoen om de haven van Antwerpen van 7 miljoen TEU extra containercapaciteit te voorzien. Daaruit moet de Vlaamse regering binnenkort een keuze maken. Het zal hoe dan ook een keuze worden waarmee minstens één partij niet akkoord kan gaan. Een overzicht van de lange en moeizame weg van dit complexe project. Op 15 juli 2016 namde Vlaamse Regering de startbeslissing voor het complex project ‘realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ (complex project ECA).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=