201901Business Logistics

W W W . V A L U E C H A I N . B E 40 TRANSPORT ziet er niet naar uit dat 2019 beter wordt), ook intermodaal vervoer via spoor of bin- nenwater kan onderhevig zijn aan sterk schommelende levertijden. De KU Leuven zet in op onderzoek naar manieren waarop bedrijven met die problematiek kunnen omgaan, door op de juiste momenten de juiste transportmodus (spoor, binnenwa- ter of wegvervoer) te kiezen. Het real-time beslissen welke transportmodus te gebrui- ken wordt ook wel synchromodaal trans- port genoemd. Dat kan leiden tot zowel een reductie van het aantal trucks op de weg, kostenbesparingen voor het bedrijf, alsook verhinderen dat de voorraad laattij- dig wordt aangevuld. Steeds vaker worden vertragingen bin- nen de supply chain real-time gecommu- niceerd, bijvoorbeeld door in containers trackers te installeren die onmiddellijk communiceren bij problemen zoals pech, files of andere onvoorziene omstandighe- den. De huidige beslissingsregels houden echter onvoldoende rekening met die real- time informatie om hun logistiek slimmer te maken. In de winnende eindverhandeling wordt een slimme bestelregel voorgesteld, die reke- ning houdt met de huidige voorraad, alsook de geplande aankomsttijden van voorraad die onderweg is op basis van real-time infor- matie. De bestelregel maakt de afweging tussen transport- en voorraadkosten terwijl het gewenste service level voor de klant gegarandeerd blijft. Door op een slimme manier met beide transportopties om te gaan, kunnen bedrijven hun service levels voor de klant hoog houden, zonder toren- hoge voorraden te hoeven aanhouden. Het eindwerk toont aan dat met deze bestel- regel meer vrachten via milieuvriendelijkere transportmodi (zoals trein en binnenwater) kunnen worden verscheept. Dat leidt niet alleen tot kostenbesparingen voor bedrij- ven (ca. 5% à 20%), maar vermindert ook het aantal vrachtwagens op ons al zo druk bezette wegennet, wat dan weer een ste- vige reductie van de uitlaatgassen teweeg- brengt die vrachtwagens jaarlijks in Vlaan- deren produceren. De inzichten uit het model kunnen leiden tot nieuw onderzoek naar betere bestelregels om transport op basis van real-time informatie aan te stu- ren. In zijn winnende scriptie stelt Joren Deweerdt (tweede van rechts) een slimme bestelregel voor, die reke- ning houdt met de huidige voorraad, alsook de geplande aankomsttijden van voorraad die onderweg is op basis van real-time informatie. Robert Boute (tweede van links) was promotor van de scriptie. Joren Deweerdt: “Steeds vaker worden vertragin- gen binnen de supply chain real-time gecommu- niceerd, bijvoorbeeld door in containers trackers te installeren die meteen communiceren bij problemen zoals pech of files. De huidige beslis- singsregels houden echter onvoldoende rekening met die real-time informatie”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=