BL_08092019_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 46 DOSSIERWAREHOUSE MANAGEMENT tieel dat de operatoren ervan overtuigd zijn dat ook zij er voordeel mee doen.” Het stap- penplan van ART4L is erop gericht om ook op dat vlak een optimaal resultaat te behalen. Via een Proof of Concept onderzoekt ART4L eerst of de handenvrije technologie voldoende grond biedt voor een positieve business case. Is dat het geval, dan volgt er een pilootproject, waarbij ART4L de technologie implementeert binnen de operaties van een kleine groep gebruikers. De bevindingen die daarbij naar boven komen, vor- men de input voor de mogelijke bijsturing van het proces. “Daarin schuilt immers vaak de echte winst”, zegt Jan De Kimpe. “Het gaat niet alleen om het gebruik van nieuwe technologie en de efficiëntie die daar uit voorkomt, maar ook om de nieuwe inzichten die ontstaan en de optimali- sering van de processen die daar uit voortvloeit.” Daarna volgt de formele implementatie binnen die kleine groep, gevolgd door de finale roll-out bij de complete doelgroep. Bouwpakket De voorbije jaren bouwde ART4L een uitge- breide ervaring op rond handenvrije toepas- singen en augmented reality binnen de logis- tieke branche. ART4L vertrok daarbij doorgaans van dezelfde basissoftware, die vervolgens de nodige aanpassingen kreeg in functie van het specifieke project. Al die ervaring bracht het bedrijf intussen samen in een Software Deve- lopment Kit (SDK). “De integratie van onze oplos- sing binnen de werkomgeving zorgt voor extra toegevoegde waarde”, legt Jan De Kimpe uit. “Die visie ondersteunen we niet alleen met onze agile manier van werken bij projecten, maar ook via de SmartpickSDK.” De kit laat toe het gebruik van de technologie te koppelen aan andere bedrijfstoepassingen. Met de kit richt ART4L zich niet alleen op logistieke bedrijven, maar ook op externe partners, zoals de ontwikkelaars van WMS-software. De SDK omvat onder meer een flexibele data- connector waarmee het bedrijf de handenvrije technologie met zijn ERP-systeem kan koppelen. Op die manier maakt de kit de weg ook vrij rich- ting Internet of Things. “Het backend-systeem van het bedrijf blijft uiteraard de basis”, zegt Dirk Matheussen. “We kunnen daarbij uit de voeten met eender welk type van legacy. We gebruiken een technologie voor zogenaamde ‘server-side screen scraping’. Die laat toe om met alle types legacy te integreren – zelfs oude toepassingen op IBM AS/400 – zonder enige ingreep aan de backend zelf.” De dataconnector geeft de data door aan de flow engine. Daar bevindt zich de businesslogica. Een BPMN-tool (Business Process Model & Notation) staat in voor het design en de uitvoering van de workflows. Jan De Kimpe: “Het gaat om een grafische tool, waarbij je op een heel intuïtieve manier de busi- ness flow kunt uittekenen. Achter elk blokje van het schema zit een stukje logica, geschreven in Java.” In de laatste stap stuurt de flow engine de nodige commando’s door naar de TILES-app die op het Android-toestel van de gebruiker draait. Op dat moment krijgt de gebruiker een spe- cifieke opdracht te zien. “Met de SDK kan een bedrijf een complete oplossing uitbouwen en integreren in zijn bestaande IT-omgeving”, stelt Jan De Kimpe. En niet onbelangrijk: het unieke aan het concept van ART4L is dat het zich niet vastpint op één specifiek device. “De toepassing is ‘device-aware’, maar werkt tegelijk ook onaf- hankelijk van de gebruikte toestellen”, legt Dirk Matheussen uit. “Concreet kan de operator een stuk van het proces via de smartglasses volgen, daarna overstappen op een polstoestel of een tablet, vervolgens weer op de smartglasses, enzovoort.” Sneller werk, minder fouten ART4L liet zijn oplossing doorlichten door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). “Uit die studie blijkt dat we 25% meer efficiëntie bie- den dan paper picking”, zegt Jan De Kimpe. “Bovendien ligt de kwaliteit van het geleverde werk hoger. Operatoren die handenvrij werken, maken minder fouten.” Minstens even belangrijk in een sector met een hoge werkdruk: de opera- toren ondervinden minder stress tijdens de uit- oefening van hun job. “Klassieke picking steunt zwaar op zelfcontrole”, legt Jan De Kimpe uit. “De operator moet voort- durend verifiëren of hij zich bij de juiste locatie bevindt, of hij het juiste product neemt, enzo- voort. Bij onze oplossing speelt dat allemaal veel minder. Ze stuurt de operator echt aan, bijvoor- beeld door via de smartglasses of de projecties onmiddellijk de juiste locatie aan te duiden. Zo sluit je meteen al heel wat fouten uit en is er automatisch veel minder zogenaamde waste.” DVD ART4L biedt oplossingen voor picking en sorting met het gebruik van smartglasses, maar werkt even goed met projecties, waarbij geprojecteerde pictogrammen de medewerker naar de juiste locatie begeleiden.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=