VCM_122019_LR

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 35 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - D E C E M B E R 2 0 1 9 aat verder dan blockchain hitect Ann Lambrecht schept visibiliteit eerder dan vanuit de mogelijke oplossing. Daar blijkt de business case al snel weinig voordelen op te leveren. Heel bijzonder is dat in sommige gevallen net het management blockchain als technologie naar voren schuift en dus niet de supply chain profielen in een onderneming. De bedrijfsleider vindt blockchain een sexy oplossing en verwacht dat zijn team er iets rond uitwerkt. Dat is meestal niet het aangewezen uitgangspunt. Ik ga daarom op zoek naar commercieel beschikbare dataplatformen, met focus op bepaalde sectoren, waarbij blockchain een vande technologieën vormt dieinhetplatformgeïntegreerdzijn.” Uniformetaal Toch bestaat er volgens Ann Lambrecht geen twij- fel over de relevantie van blockchain voor heel wat projecten. “De technologie creëert wel degelijk heel vaak een meerwaarde, op voorwaarde dat je elk project grondig voorbereidt.” Alles begint volgens Ann Lambrecht met het lokaliseren en zuiveren van de data. Soms hanteren partners binnen de keten een verschillende taal of technologie, wat het uitrol- len van een blockchainproject bemoeilijkt. “Jemoet elke schakel en gegevensbron in kaart brengen. Zelfs wanneer een blockchainproject optimaal func- tioneert, is het werk nogniet af. Jemoet nagaanwat hetnutisvancommunicatieronddeketenvisibiliteit, met wie je die deelt en hoe je dat concreet aanpakt. Dankomtondermeerdemarketingdimensieophet voorplan.” Centralespil Producttransparantie-architect… Het is een uitda- gende tongbreker, maar wat betekent die architec- tenrol precies? “Ik help bedrijven product-transpa- rantie te implementeren op drie niveaus. Ik stuur het project op IT-niveau aan, help de data te identi- ficeren, consistent temaken en ze in eenplatformte integreren. Dat platform biedt zichtbaarheid door- heen de productketen op elk moment en in ieder onderdeel van de levenscyclus. Mijn rol speelt zich tevens af op ecosysteemniveau, naar mijn mening het meest cruciale aspect. Je trekt verschillende spelersmee inhet bad.Wiegaatwat betalen?Welke datawilikdelenmeteenleverancierofklant?Wiezal er welk voordeel uithalen? Een eerste pilootproject met vertrouwde partners is niet zo moeilijk, maar het project kunnen opschalen om echt relevant te worden, is de grote uitdaging. Ik ga als onafhanke- lijke partij op zoek naar antwoorden die iedereen onderschrijft en werk in opdracht van bedrijven die een sleutelrol spelen in hun totale bevoorradingske- ten. Standaardisatie Ann Lambrecht merkt dat vooral transparantie- projecten rond voedselveiligheid en logistiek het meeste media-aandacht genieten. “Toch zijn er nog veel andere sectoren gebaat bij transparantie, al dan niet via blockchain. Ik denk bijvoorbeeld aan de houtverwerker die wil aantonen dat zijn hout afkomstig is van duurzame bronnen of een luxe- merk dat de klant de garantie biedt dat zijn kleding enkel in ambachtelijke ateliers en op een ethische wijze is vervaardigd. Maar evenzeer gaat transpa- rantie om voorraadbeheer en ketenintegratie. Door gericht te communiceren over je beschikbare goe- derenendevraagdieernaarbestaat,houjedevoor- raden van elke speler binnen de supply chain beter oppeil.” Samenwerken in de keten vraagt om afspraken, vastgelegd in standaarden en uniforme commu- nicatie, waardoor alle partijen in de keten dezelfde taal spreken. Die standaardisatiewordt niet geleverd door blockchain, maar bestaat al wel door organisa- ties zoals GS1. “Maar ik geloof er wel in dat op korte tijd een of meer transparantie-protocollen tot een gemeengoed uitgroeien. Commerciële platformen zulleneveneensalskatalysatorfungeren.” KD Als producttransparantie-architect helpt Ann Lambrecht bedrijven op drie niveaus transparan- tie op te zetten.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=