VCM_122019_LR

DISTRIBUT IE 47 V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - D E C E M B E R 2 0 1 9 steden De partijen die het document ondertekenen, gaan wel enkel een inspanningsverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis. De gemaakte afspraken zijn bovendien niet juridisch afdwingbaar. Een Green Deal is in de regel ook beperkt in de tijd. Zo zal de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek naar verwachting drie jaar in beslag nemen en begin april 2022 officieel aflopen. Omslag naar koolstofarm vervoer De Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek sluit naadloos aan bij het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030. Dat moet de omslag naar een koolstofarme samenleving helpen maken. Het plan legt de krijtlijnen vast voor het klimaatbeleid in het Vlaamse Gewest tijdens het komende decennium. Per sector staat erin omschre- ven welke doelstellingen de Vlaamse overheid vooropstelt en welke inspanning zij precies verwacht. Voor de sector transport en logistiek is het streefdoel een daling van de broeikasgasuit- stoot door wegtransport met minstens 27 procent in 2030, verge- leken met 2005. In dat uitstootvolume valt het aandeel van de stedelijke logistiek zeker niet te onderschatten. Die is vandaag al verantwoordelijk voor minstens een kwart van alle transportgerelateerde CO2-uit- stoot in de steden. Voor andere emissies zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof loopt dat aandeel op tot 30 en zelfs 50 procent, terwijl het goederenvervoer in de steden instaat voor slechts 10 à 20 procent van alle voertuigkilometers. Tegelijk neemt de vraag naar stedelijk goederenvervoer al een tijdje toe. De verwach- ting is bovendien dat die vraag verder blijft stijgen. Steden zijn immers groeipolen waar veeleisende consumenten leven, werken en zich ontspannen. Onvermijdelijk volgt daaruit ook een groei- ende vraag naar goederen en diensten. Om steden ook bij zo’n groeiscenario voldoende leefbaar en aantrekkelijk te houden, is een efficiënte, geïntegreerde en duurzame logistiek zonder meer een noodzaak. Via het Vlaams MEER INFO EN REGISTREREN: WWW.VALUECHAIN.BE THE FUTURE OF THE SERVICE SUPPLY CHAIN AND AFTERMARKET Programma 13h30 – 16h30 • De voorstelling van het onderzoek Service@Core met resultaten en conclusies; • Interactieve sessie met maturity check. De ‘disrupting’ nieuwe technologieën, zoals Virtual Reality (VR),Augm ented Reality (AR), Robotic Process Automation (RPA), additive manufactur ing, predictive en condition based maintenance, vormen samen met Int ernet of Things en Big Data een grote uitdaging voor bedrijven die service a an hun klanten leveren. Met service hebben we het hier in hoofdzaak over r eparatie en onderhoudsgerelateerde diensten. Deze snel veranderende markt vraagt om nieuwe servicestrategieën . Bedrijven moeten hun klanten proactief bijkomende nieuwe dienste n aanbieden. De vragen die bij dergelijke transformatieprojecten steeds terugkere n, luiden: “Waar staan we vandaag?”;“Waar willen we staan?”;“Begrijpen we de veranderingen wel voldoende?” en “Hoe zullen de nieuwe serviceco ncepten impact hebben op ons businessmodel?”. PwC organiseerde recent een onderzoek bij 83 bedrijven, met als tite l Service@Core. De resultaten van dat onderzoek helpen ons een antw oord te formuleren op de gestelde vragen. Datum: 6/02/2020 Locatie: Sint-Niklaas INSIGHTS INTO MATURITY, AMBITIONS AND CHALLENGES

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=