2019 04 BLN

W W W . V A L U E C H A I N . B E 28 AUTO-ID Z ero-emissie stadslogistiek blijft achter bij de elektrificering van andere vloten zoals personenauto’s, taxi’s en bussen; minder dan één procent van de voertuigen is vandaag elek- trisch. Zero-emissie op basis van waterstof is ook nog niet in de praktijk toegepast, maar wordt wel getest en ontwikkeld voor zwaardere voertuigen. Onderzoek geeft aan dat er meerdere redenen zijn voor het (vooralsnog) achterblijven van de elektrificering van stadslogistiek. Op hoofdlijnen zijn de argumenten voor het ach- terblijven: geen beschikbaarheid, nog niet betaalbaar en nog onvol- doende betrouwbaar. Bovendien is stadslogistiek nu voor tachtig pro- cent eigen vervoer of dedicated vervoer. Horizontale samenwerking tussen bedrijven komt moeizaam op gang. Bestelauto: meer dan transport alleen Het Nederlandse Kennisinstituut voor Mobiliteit stelde in 2018 dat het ‘zelf ervaren’ van elektrische personenauto’s een veelbelovende stra- tegie lijkt om verkeerde beelden bij te stellen. Of dat ook voor onder- nemers geldt, is op voorhand niet te zeggen. Als het om gebruikerser- varing gaat, is onder hen nauwelijks onderzoek gedaan. Een gedegen experiment, met voor- en nameting, zou meer inzicht bieden. Er zit hierbij nog wel een addertje onder het gras. Veel ondernemers richten hun bestelauto’s op een specifieke manier in. Denk maar aan instal- latiebedrijven die gereedschap en materialen moeten meenemen en de laadruimte van de bestelauto van vakken en laden voorzien. Die ondernemers hebben weinig aan het uitproberen van een ‘kale’ Zero-emissie stad Slimme beslissingen die Transport van goederen over de weg is verantwoor- delijk voor vijf procent van de CO2-uitstoot in Europa. Daarvan is ongeveer een derde gerelateerd aan stadslogistiek. Om de Parijse klimaatdoelen te berei- ken, werken veel Europese steden aan de invoering van zero-emissie zones voor vrachtwagens en bestel- auto’s in 2025. Mogen dieselvoertuigen over zes jaar dan allemaal niet meer de stad in? “We gaan er dan ook van uit dat op het vlak van de serialisatie en de repository alle fabrikanten tegen de deadline wel rond zullen zijn”, meent Olivier Frère. “Immers, geen unieke iden- tificatie betekent geen verkoop. Maar heel wat economische operatoren, zoals distributeurs en groothandelaars, schieten nu pas wakker. Op dat vlak is er zeker nog werk aan de winkel. We begrijpen dat het voor sommigen geen prettig idee is om nu onder druk gezet te worden. Maar die partijen kunnen zelf ook voordelen halen uit een betere tracking & tracing en op die manier de bedrijfsprocessen verrijken. Het hoeft dus zeker niet zo te zijn dat alle inspanningen in rook opgaan.” “In elk geval zal het erg spannend worden als er ineens 10.000 partijen tegelijk data op de repositories loslaten. Zeker de Europese hub zal een massa data te slikken krijgen”, gaat hij verder. “Bovendien moeten we ervoor zorgen dat alle activi- teiten in de keten goed worden gestroomlijnd. Dat we op ver- schillende punten in de keten zowel de nodige hardware als software aanbieden om het nodige op poten te zetten, maakt dat we goed geplaatst zijn om een en ander met elkaar te inte- greren.” Dat neemt niet weg dat de TPD ook Zetes een zeer grote uit- daging lijkt. O. Frère: “We hebben weliswaar al ervaring met serialisatie, in de farmaceutische sector bijvoorbeeld, maar die producten moeten niet actief doorheen de hele keten worden gevolgd. De volumes in de farmaceutische sector zijn ook kleiner, want de regel geldt enkel voor medicijnen op voorschrift. In de tabakssector spreken we over zo’n 26 miljard pakjes per jaar. Als je weet dat elk pakje – al dan niet op een ander logistiek niveau – een tiental keren wordt gescand, dan spreek je hier over een gigantisch aantal scans. De data moet ook vijf jaar worden bijgehouden. Het mag duidelijk zijn dat de TPD voor een uniek traceerbaarheidstraject zal zorgen, waarbij we onze ervaringen uiteraard ook naar andere sectoren zullen meene- men.” TC Het zal erg spannend worden als er plots 10.000 partijen tegelijk data op de repositories loslaten

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=