2020 05 Value Chain Management

W W W . V A L U E C H A I N . B E 24 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Anderzijds zet het gestaag stijgende aantal lage-emissiezones steeds meer druk op de ketel. Denken we maar aan de introductie van een ultralage emissiezone in Londen en het feit dat men tegen 2025 dieselvoertuigen in steden zoals Athene, Parijs en Madrid wil ver- bannen. Drones Hoewel nu nog maar 3% van de responden- ten investeert in drones, mogen we die zeker nog niet afschrijven. Specifieke industrieën, zoals de medische en de automobielsector experimenteert er al mee voor leveringen. Zo heeft Seat, in samenwerking met Grupo Sesé, de levertijden voor specifieke zendin- gen via drones van 90 naar 15 minuten kun- nen terugdringen. In Azië worden ook steeds vaker drones ingeschakeld voor de last mile. Denken we maar aan het partnership tussen DHL en EHang in China of de postservice van Zuid-Korea die tegen 2021 wil inzetten op meer droneleveringen. Verwacht wordt dat de infrastructuur voor lokale zendingen via dro- nes steeds beter zal worden. Ook drones voor voorraadcontroles of bewaking kennen een gestage opmars. Maar laten we duidelijk zijn, drones zullen ook in de toekomst maar een zeer beperkt percentage van de investeringen vertegenwoordigen. Internet of Things Van de respondenten investeert 33% van- daag in een IoT-gerelateerde infrastructuur. Zo moet IoT pickingprocessen slimmer helpen maken en digital twinning binnen het maga- zijn mogelijk maken. Ook bij end-to-end-trac- king kan IoT een waardevolle bouwsteen zal zijn. Investeringen in IoT stimuleren organisa- ties ook om over te stappen naar cloud logis- tics. Die cloud laat organisaties bovendien toe om logistieke applicaties dynamisch op te schalen. Het enthousiasme om met de blockchain aan de slag te gaan, is evenwel getemperd. Zo overweegt nog maar 5% van de bedrijven om met de technologie aan de slag te gaan. Volgens de onderzoekers kan dat te maken hebben met het feit dat bedrijven steeds meer beseffen de technologie maar voor een beperkt aantal toepassingen geschikt is. Het is ook mogelijk dat pogingen om met de technologie van wal te steken niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Blik op de toekomst Het is in elk geval duidelijk dat steeds vaker de stap wordt gezet naar innovatieve ontwikke- lingen zoals AI, machine learning, internet of things, cloud logistics, warehouseautomati- sering en predictive analytics. Gelukkig worden steeds meer nieuwe tech- nologieën ook praktisch inzetbaar. Zo kun- nen we dankzij superslimme software de vraag voorspellen op basis van operationele data, de vraag van de klant beter inschatten, bottlenecks identificeren en organisatorische processen stroomlijnen. We kunnen dan ook gerust stellen dat de technologische transfor- matie zich steeds meer zal doorzetten. Uit de antwoorden bleek bijvoorbeeld dat respondenten komende vijf à tien jaar ver- dere stappen zullen zetten van een semi-au- tonome infrastructuur naar meer autonome systemen. In bepaalde segmenten kunnen ook de genoemde drones een rol spelen (zie figuur 4). Aangezien veel respondenten demand fore- casting tegenwoordig als een zeer belang- rijke uitdaging naar voren schuiven, zal dat ook de investeringen in predictive analytics zeker nog stimuleren in de toekomst. Verder blijft ook warehouseautomatisering voor heel wat bedrijven een topprioriteit. Maar het mag wel duidelijk zijn dat AI – wel- iswaar een ‘catch-all’ term voor verschillende technologieën – in de toekomst een hoofdrol zal spelen. Van de respondenten denkt 32% dat AI de grootste impact op de industrie zal hebben de komende vijf jaar. De onderzoe- kers benadrukken evenwel dat geen enkele AI-oplossing op zichzelf mag staan, willen we komen tot de sterke en flexibele supply chain die we de komende jaren heel hard nodig zullen hebben. TC 0 12.5 25 37.5 50 Internet of Things Autonomous Vehicles Warehouse Automation Drones 3D Printing Crowd-sourced Delivery Predictive Analytics VR & Digital Twins Cloud Logistics Other Machine Learning Blockchain Delivery Robots Fulfilment Robots Augmented Reality 0 10 20 30 AI Internet of Things Autonomous Vehicles Warehouse Automation Drones 3D Printing Crowd-sourced Delivery Predictive Analytics VR & Digital Twins Cloud Logistics Machine Learning Blockchain Delivery Robots Fulfilment Robots Augmented Reality FIGUUR 4 Van welke technologieën denken jullie dat ze de grootste impact zullen hebben de komende vijf jaar?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=