BL_01022020_27012020_END

W W W . V A L U E C H A I N . B E 52 53 TRANSPORT TRANSPORT B U S I N E S S L O G I S T I C S - J A N U A R I - F E B R U A R I 2 0 2 0 matig aan het ombouwen tot een moderne, energiezuinige opslag- en kantoorruimte, goed voor een totale oppervlakte van 30.000 vierkante meter. Logistiek platform “Wij zijn geen luchthaven. Wij zijn een logis- tiek platform.” Aan het woord is Steven Pol- mans, director Cargo & Logistics bij Brussels Airport, die extra toelichting geeft bij de plan- nen van zijn werkgever. Nadat hij de puntjes op de i heeft gezet, concludeert hij: “Wij moe- ten dus ook op logistiek vlak het verschil kun- nen maken.” BL: Eerst komen we graag nog even terug op jullie groeiambities. In welke mate zijn die rea- listisch? Dreigt er, zeker met de groene golf die eraan komt, niet eerder een stagnatie of mis- schien zelfs een krimpscenario voor het lucht- vrachtvervoer? Steven Polmans: “Hoe je het ook wendt of keert, luchtvrachtvervoer is nooit een keuze. Geen enkel bedrijf vindt het leuk om goede- ren via de lucht te moeten versturen, want wij zijn en blijven een zeer dure oplossing. Dus als bedrijven een alternatief hebben, dan zullen ze het ook gebruiken. Maar als je producten die maar 72 uren levensvatbaar zijn, van hier naar Azië moet verzenden, dan heb je nu een- maal niet veel keuze. Wij zien ook nog maar zeer weinig Europees luchtvrachtverkeer. Bijna al onze vluchten, met uitzondering van het e-commercever- voer door de typische integratoren als DHL en FedEx, zijn intercontinentale langeafstands- vluchten. Om de heel eenvoudige reden dat vliegen binnen Europa, puur op het vlak van rendabiliteit, niet langer competitief is. Dat vervoer gaat vandaag al via andere transport- modi.” BL: En voor dat intercontinentale goederenver- voer zal er altijd een markt zijn? S. Polmans: “Die markt gaat absoluut blijven. Maar dat is ook een markt die op zich noodza- kelijk is en geen reële keuze inhoudt. Als pas- sagier kun je zeggen: ik neem de trein binnen Europa. Maar voor de goederen die wij ver- voeren, bestaat er niet echt een alternatief. Kijk, minder dan een half procent van de wereldwijde logistiek gaat via de lucht. Dat is dus een extreem kleine hoeveelheid. Daar- uit blijkt trouwens al dat wij eigenlijk in een nichemarkt opereren. Maar wereldwijd ver- tegenwoordigt dat beperkte volume wel 35 procent van de waarde van alle goederenver- voer. Wij zijn met andere woorden actief in het segment van de duurdere producten, waarbij de kosten van transport via de lucht wel nog te verantwoorden vallen.” BL: Ik begrijp dat er een markt bestaat voor lucht- vrachtvervoer. Maar de vraag blijft natuurlijk of dat de markt is waar de grootste groei vandaan zal komen. S. Polmans: “Dan komen we onvermijdelijk uit bij het verschil tussen passagiers- en vracht- vervoer. Bij passagiersvervoer zie je een vrij constante groei, zelfs in de financiële crisisja- ren. Maar vrachtvervoer is veel conjunctuur- gevoeliger. Daar merk je zeer grote schom- melingen in het groeiritme. En dat maakt vrachtvervoer ook moeilijker te sturen en op lange termijn te plannen. Maar uit ervaring weten wij intussen dat die groei er wel dege- lijk is, op constante basis en over tien, twintig jaar gespreid. Het is een beetje zoals de beurs- koers, waar je doorgaans wat geduld moet oefenen en steeds de lange termijn voor ogen moet houden. Daar zit de omvang van onze markt, dat halve procent, natuurlijk ook voor veel tussen. Stel je voor dat het maritieme vrachtvervoer wereld- wijd met 0,1 procent groeit en dat daarbij een verschuiving plaatsvindt van luchttransport naar maritiem transport. In de markt van het maritieme transport merken ze die 0,1 procent extra groei niet eens op. Maar als wij 0,1 pro- cent van onze markt verliezen, zijn we maar liefst een vijfde van ons volume kwijt!” Logistieke troeven BL: Om het nog even over de groeiambities te hebben, willen jullie vooral de bestaande busi- ness vergroten of kijken jullie ook uit naar nieuwe groeidomeinen? S. Polmans: “Beide. In de jaren negentig had informatica, of elektronica in het algemeen, nog een enorme impact op het luchtverkeer. Vandaag is die impact een stuk kleiner gewor- den. Alles is nu ook compacter. Zelfs al zouden we evenveel toestellen vervoeren als toen, de ruimte die ze innemen is gewoon kleiner. Van- O m de ambitieuze groeiplannen van zijn vrachtafdeling te ondersteu- nen, trekt Brussels Airport Com- pany (BAC) over een periode van drie jaar niet minder dan honderd miljoen euro uit voor een grondige moderni- sering van zijn cargo-infrastructuur. Geld dat niet louter moet dienen voor de vernieuwing van het bestaande patrimonium, maar ook voor de uitbreiding ervan: op drie jaar tijd komt er in totaal 100.000 vierkante meter aan ultramoderne logistieke gebouwen bij op Bru- cargo West. Dat is het equivalent van veertien voetbalvelden. Prestigieuze nieuwbouw Een van de nieuwe gebouwen, met een oppervlakte van ongeveer 8700 vierkante meter, is begin 2019 al officieel ingehuldigd en meteen in gebruik genomen door vrachtaf- handelaar WFS (Worldwide Flight Services). Enkele maanden later volgde dan de offici- ële eerstesteenlegging van het grootste en meest prestigieuze nieuwbouwproject in het kader van Brucargo’s grootschalige moder- niseringsoperatie: een logistiek gebouw van 50.000 vierkante meter of zeven voetbalvel- den. Ter vergelijking: de nieuwe regionale hub die DHL Express begin 2018 in Zaventem offi- cieel in gebruik nam, heeft een totale opper- vlakte van 36.500 vierkante meter. De oplevering van dit grootschalige logis- tieke complex is voorzien voor 2020. Meerdere bedrijven zullen hun vracht vanuit dat nieuwe gebouw vervoeren, verpakken en tijdelijk stockeren. Concreet gaat het om vrachtafhan- delaar WFS, maar ook om logistieke dienst- verleners als Kuehne + Nagel en Expeditors. Het gebouw zal zich ook lenen tot het afhan- delen van temperatuurgevoelige producten, zoals farmaceutica. Dat is een logistieke niche waarin Brucargo zich heeft gespecialiseerd. In een andere nieuwbouw is een beveiligde ruimte voorzien voor het vervoer van uiterst waardevolle goederen zoals juwelen en dia- manten, een andere specialiteit van Brucargo. Daarin neemt Brink’s Diamond & Jewelry Ser- vices zijn intrek. Opmerkelijk is dat Brucargo ook investeert in ruimtes voor levende dieren. Zo komt er een exclusieve keuringspost van ruim 2000 vierkante meter, ingericht in ver- schillende temperatuur- en lichtzones. Daarin kunnen verschillende diersoorten tijdelijk worden ondergebracht en getransporteerd. Het is een niche die eveneens aan belang blijkt te winnen. Zoals gezegd vernieuwt Brucargo ook de bestaande afhandelingsgebouwen en met name de gebouwen op de eerste lijn, die rechtstreeks toegang hebben tot het tarmac. Een voorbeeld is het gebouw van afhandelaar Swissport. Dat is Brussels Airport nu stelsel- Brucargo krijgt grondige facelift Luchthavenuitbater wordt logistiek platformbeheerder Het wereldwijde luchtvrachtverkeer zal de komende twintig jaar met gemiddeld 4,2 procent per jaar toene- men, voorspelt vliegtuigbouwer Boeing. Dat verklaart meteen de stevige groeiambities die onze nationale vrachtluchthaven Brucargo blijft koesteren, ondanks de tegenvallende resultaten voor het lopende boekjaar. Die zijn volgens de luchthaven zelf vooral te wijten aan de aanhoudende onzekerheid in de wereldeconomie. Die treft niet alleen Brucargo, maar alle Europese en mondiale vrachtvervoer. Steven Polmans, director Cargo & Logistics bij Brucargo: “In tegenstelling tot veel andere lucht- havenuitbaters zijn wij geen betonboeren. Wij zijn de beheerders van een logistiek ecosysteem dat toevallig langs de luchthaven ligt.” Minder dan een half procent van de wereldwijde logistiek gaat via de lucht. Maar wereldwijd vertegen- woordigt dat beperkte volume wel 35 procent van de waarde van alle goederenvervoer.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=