Value Chain Management 2022 03

20 W W W . V A L U E C H A I N . B E JDE maakt deel uit van de JDE Peet ’s, het grootste pureplay koff ie- en theebedr i j f ter wereld, met hoofdkantoor in Neder land. Al meer dan 265 jaar wordt de organisatie geïnspi - reerd door de gedachte: “I t ’s amazing what kan happen over a cup of coffee”. Vandaag opereer t JDE in meer dan honderd landen, met een por tfol io van meer dan vi j f tig koff ie- en theemerken. Denk aan tal van karaktervol le merken, zoals Douwe Egber ts, L’Or, Jacobs, Senseo, Pickwick en Moccona. Tineke Kok: “Binnen JDE zi jn we heel hor izontaal georganiseerd. De verschi l lende landenorganisatie hebben bi jgevolg zel f de touwtjes van de planning in handen. Al le landen hebben hun eigen marketing & sales organisatie die de forecasts maakt en binnen hun Integrated Business Planning-proces de besl issingen neemt. In veel van onze fabr ieken maken we producten voor de wereldwi jde markt. We brengen de vraag voor al le landen bi jeen om de productie te plannen.” Pijnpunten in het forecastproces Typisch voor de koff ie- en theebusiness is dat ze zeer promotiegedreven is. Dat maakt het erg moei l i jk om tot een accurate forecast te komen. “In België, bi jvoorbeeld, valt de promotiedruk nog mee,” weet Tineke Kok, “maar in landen als Rusland is die extreem hoog. Om een idee te geven: in sommige landen wordt binnen segmenten tussen de der tig en tachtig procent van ons volume wordt in promotie verkocht.” Voor de fusie stak de business van Douwe Egber ts bovendien een stuk eenvoudiger in elkaar, wat het ook makkel i jker maakte om een betrouwbare forecast op tafel te leggen. T. Kok: “We hadden toen enkele merken koff ie die we in een beperkt aantal landen verdeelden. Met de groei van de organi - satie kwamen er landen en producten bi j . Gemiddeld verkoopt een land zo’n 300 SKU’s.” Vandaag buigen demand planners in al le landen organisatie zich over het voorspel len al die producten bi j JDE. Om een idee te kr i jgen van hoe eff iciënt al die planners werken, voerde de organisatie een paar jaar geleden een onderzoek naar hun ti jdsindel ing. “Uit benchmarks konden we al af leiden dat onze forecastaccurraatheid lager lag dan die van de concurrentie”, ver telt Tineke Kok. “De resultaten van het onderzoek waren ontnuchterend. Onze demand planners bleken minder ti jd te spenderen aan forecasting en aan Integrated Business Planning ( IBP) dan aan brandjes blussen. Toen we onderzochten waarom zo weinig van hun ti jd naar forecasting ging, zagen we dat ons forecastproces en -systeem niet zi jn inger icht op het juist voorspel len van de vraag. Waardoor er heel veel ti jd gaat naar de operationele planning en te weinig naar het analyseren van de data met het oog op de forecasting.” Met SAP APO had JDE wel een tool in huis om de planners bi j de forecast te ondersteunen, maar voor de organisatie leverde dat niet de verhoopte resultaten op. “Dat komt vooral omdat onze business erg volatiel is”, meent Tineke Kok. “APO is goed in het voorspel len van de toekomst vanuit het ver leden, maar de toekomst ziet er bi j ons per def initie nooit hetzel fde. Promoties vinden op een ander ti jdstip plaats, de pr i jzen veranderen of de omgeving wi jzigt. Al leen voorspel len op basis van het ver leden werkt bi j ons dus gewoon niet.” FORECASTING, PLANNING & VOORRAADBEHEER Gedaan met koffiedik kijken AI verbetert forecastaccuraatheid bij JDE Een sterk promotiegedreven markt maakt het moeilijk om een goede forecast te maken. Vraag dat maar aan Jacobs Douwe Egberts (JDE). De zoektocht naar een efficiënte forecasttool leidde er naar het AI-planningsplatform van Garvis. Hoe dat voor een groter vertrouwen in de voorspellingen zorgt, vernemen we van Tineke Kok, global IBP manager for demand forecasting bij JDE.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=