Value Chain Management 2022 03

4 W W W . V A L U E C H A I N . B E VISIE Suppy chain planning anno 2030 Hoe technologie de planner van de toekomst tekent De snelle technologische ontwikkelingen maken supply chains steeds efficiënter. Zo wordt verwacht dat de supply chain planning tegen 2030 grotendeels autonoom zal verlopen. Wat niet wegneemt dat de planner een belangrijke rol in dit proces zal blijven spelen. Het is dan ook cruciaal de planner mee te krijgen op de trein naar de planning van de toekomst. Hoe dat kan, horen we van Pia Orup Lund, director analyst bij Gartner Supply Chain. Om te i l lustreren hoe het werk van de planner er over pakweg tien jaar uit kan zien, verwi jst Pia Orup Lund naar ‘Minor ity Repor t ’, de kaskraker van Steven Spielberg met Tom Cruise. “In die f i lm leidt het hoofdpersonage de Pre-Cr ime eenheid, die toekomstige moordenaars arresteer t voordat ze een moord plegen. Daarbi j baseer t Pre-Cr ime zich op de visioenen van helderziende ‘precogs’. Enorme interactieve drag & drop-schermen zorgen dat het team snel de nodige informatie kr i jgt om zi jn werk goed te kunnen doen”, begint ze. “In de toekomst zal ook het werk van planners steeds meer in die r ichting evolueren, zowel wat de front-end als de back-end betref t. We zul len steeds beter gebeur tenissen binnen een bepaalde context kunnen voorspel len. Wel iswaar niet met precogs maar met behulp van ar ti f iciële intel l igentie, machine learning en geavanceerde algor itmes. Via gesof isticeerde user inter faces zul len we vervolgens snel adequate besl issingen kunnen nemen.” Op naar autonome planning Met ander woorden, in de toekomst zal de technologie ervoor zorgen dat we nog meer data kunnen inzetten en meer geautomatiseerd en zel fs autonoom – dus zonder mensel i jke interactie – kunnen werken, als de situatie dat toelaat. Een hoogstaande kwal itatieve planning met minimale manuele inspanningen, dat wordt het doel . Zo stelt Gar tner dat op termi jn meer dan tachtig procent van de planningsbesl issingen autonoom zal worden genomen. De technologie zal identi f iceren wanneer we een besl issing moeten nemen en ook de mogel i jke opties screenen. Daarbi j wordt op de voet gevolgd wat er in de fabr ieken, in de markt en bi j de leveranciers gebeur t. Zo wordt elke mogel i jke verander ing gespot die een invloed op de plannen kan hebben. Pia Orup Lund: “De technologie zal ook steeds vaker helpen om besl issingen te strooml i jnen. Wordt een disruptie in de keten vastgesteld, dan kan het systeem eerst nagaan of een lokale fabr iek het probleem kan oplossen. Maar de disruptie kan ook zo groot zi jn dat een end-to-end-besl issing nodig is. Voor elk scenar io kan worden vastgelegd of het systeem de besl issing automatisch mag maken of er een planner bi j moet worden geroepen. Zo kan het systeem de toelating kr i jgen om

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=