Value Chain Management 2022 03

46 W W W . V A L U E C H A I N . B E Ceva Logistics maakt deel uit van de CMA-CGM Group, een wereldwi jd logistiek en ketenbeheerbedr i j f met 1200 locaties in 160 landen, 110.000 medewerkers en een omzet van ruim 31 mi l jard dol lar. In het distr ibutiecentrum van Courcel les vervult Ceva Logistics logistieke activiteiten voor een groot farmaceuticabedr i j f. In Courcel les beschikt Ceva Logistics over 50.000 vierkante meter magazi jnruimte. De logistiek dienstver lener staat er niet al leen in voor de warehousing en distr ibutie van producten, maar ook voor waardetoevoegende activiteiten zoals herverpakken, her labelen en herstel len van beschadigde verpakkingen. In totaal identi f iceer t Ceva Logistics een vi j f tigtal operationele processen in dit magazi jn. Dagel i jks worden er zo’n 340 pal lets ontvangen. De producten worden opgeslagen op 330.000 locaties. De picking gebeur t enerzi jds vanuit conventionele rekken, anderzi jds vanuit een compact Autostore-systeem. Elke dag ver laten zo’n 50.000 orders het magazi jn. Nood aan overzicht en snelheid Om de activiteiten in het magazi jn te ondersteunen, doet Ceva Logistics een beroep op l iefst 350 operatoren in dr ie shi f ts. Bi jzonder pittig is het beheer van al le ti jdel i jke uitzendkrachten op de site, gemiddeld een honderdtal per dag. In het ver leden werden vaak te veel uitzendkrachten tegel i jk in huis gehaald omdat elk depar tement zi jn eigen ti jdel i jke medewerkers reserveerde. In theor ie kon enkel de operations manager medewerkers bi j het uitzendkantoor aanvragen, maar in de prakti jk was het vaak ieder voor zich. Bovendien zat ook de al locatie van die ti jdel i jke krachten lang niet alti jd goed; op bepaalde afdel ingen waren er soms mensen te veel , terwi j l op andere er te weinig mankracht aanwezig was. Een andere oppor tuniteit was het eff iciënter maken van het resources management tussen de verschi l lende afdel ingen. Als een supervisor wi lde weten of medewerkers op andere afdel ingen ti jd hadden om zi jn afdel ing te versterken, moest hi j bi j zi jn directe manager aankloppen, die de vraag vervolgens TRANSPORT MANAGEMENT Control tower houdt uitzendkrachten in het vizier Ceva Logistics optimaliseert warehouse resource planning Het juiste aantal uitzendkrachten op de juiste plaats krijgen. Voor het distributiecentrum van Ceva Logistics in Courcelles vormt dat een grote uitdaging. Maar met de komst van een ‘control tower’ in de organisatie lukt dat vandaag stukken beter dan vroeger. Hoe dat precies helpt om het uitzendwerk efficiënter te organiseren, horen we van control tower manager Fabien Canivet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=