Value Chain Management 2022 03

8 W W W . V A L U E C H A I N . B E Het Neder landse consumentenprogramma ‘Keur ingsdienst van Waarde’ lag aan de basis van Tony ’s Chocolonely. In 2003 ontdekte presentator Teun van de Keuken dat ’s werelds grootste chocoladefabr ikanten cacao kochten van plantages die een beroep deden op i l legale kinderarbeid en moderne slaverni j . De journal ist gaf zich na het eten van chocolade tevergeefs bi j de pol itie aan als medepl ichtige. Nadat hi j enkele chocoladegiganten met de precaire arbeidsomstandigheden in Afr ika confronteerde, star tte Teun van de Keuken met enkele gel i jkgezinden Tony ’s Chocolonely. Jaarlijkse groei van 30 tot 35% Het Neder landse chocolademerk dat openl i jk str i jdt tegen slaverni j in de chocolade- industr ie bleek meteen een schot in de roos. Tony ’s Chocolonely groeit jaar na jaar. Het tekent volumetoenames van 30 tot 35 procent op, gevoed door een verdere internationale expansie. Frans Pannekoek kwam in 2015 aan boord als head of Operations of ‘bean-to-bar tender ’, zoals de functieomschr i jving in het hippe jargon van Tony ’s Chocolonely heet. Het merk spr ingt marketinggewi js nu eenmaal graag uit de band. SUPPLY CHAIN PLANNING Supply chain als belangrijke factor in duurzame missie Tony’s Chocolonely streeft naar 100% slaafvrije chocolade Tony’s Chocolonely noemt zichzelf een impactbedrijf dat chocolade maakt. Het Nederlandse chocolademerk stelt zich tot doel chocolade honderd procent vrij van slavernij tot bij de consument te brengen. Die missie heeft een grote invloed op de supply chain en komt tot uiting in eigen IT-tools en een aangepaste rapportering. Zij dragen bij tot een traceerbare en aanschouwelijke keten. Head of Operations Frans Pannekoek belicht voor ons het aparte traject met twee aan elkaar gelinkte S&OP-cycli. Frans Pannekoek: “We zi jn een impactbedr i j f dat chocolade maakt en niet andersom. We wi l len aantonen dat het produceren van chocolade ook zonder kinderarbeid mogel i jk is. Die duurzame missie ver talen we naar onze supply chain. Consumenten verwachten immers meer dan goede bedoel ingen en slogans. Ze wi l len weten hoe hun producten tot stand komen en ver i f i - ëren of bedr i jven hun duurzame claims waarmaken. De supply chain-afdel ing helpt niet al leen om operaties duurzaam in te r ichten, maar zorgt er ook voor dat je die aanpak objectief kunt staven. Ze draagt op die manier bi j tot de geloofwaardigheid en coherente storytel l ing van een organisatie.” Traceerbare ‘pull’ in plaats van ‘push’ Frans Pannekoek noemt de traceerbare pul lbenader ing een van de grote onderscheidende factoren binnen de supply chain van Tony ’s Chocolonely. “De meeste chocolademerken hanteren een pushbenader ing. West-Afr ikaanse boeren brengen in dat geval vanop hun plantages gecer ti f iceerde cacaobonen op de markt. Die moeten nog een koper vinden. Gebeur t dat niet, dan worden de bonen uiteindel i jk als conventionele, niet-gecer ti - f iceerde bonen in de markt gezet. De inspanningen voor die

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=