BL_08092020_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 22 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Zeker is wel dat de exit uit de pandemie een lange en moeilijke weg wordt. Van de bevraagde verla- ders antwoordde 43% dat ze intussen de eerste stappen naar een herstelstrategie hebben gezet, 19% heeft al een volledig plan uitgewerkt. Nog eens 34% beseft wel dat het belangrijk is om dat te hebben, maar is er nog niet aan begonnen. Slechts 4% meent dat er hele- maal geen ‘recovery assessment’ nodig is. De meeste logistieke dienstverleners verkeer- den op het moment van de bevraging nog in het beginstadium. Van hen was een derde bewust van de noodzaak aan een recovery assessment en evenveel bedrijven zijn daar ook al mee gestart. Van die groep had slechts 17% die oefening al afgerond. In elk geval zijn er binnen die groep maar heel weinig bedrij- ven (6%) die er het nut niet van inzien. Apart en toch samen Positief is wel dat de coronacrisis de samen- werkingsmogelijkheden op afstand expo- nentieel lijkt te hebben versterkt. Onder andere via SaaS wordt het voor bedrijven steeds beter mogelijk vlot op afstand samen te werken. Bij de respondenten zaten zowel bedrij- ven die totaal geen ervaring hadden met ‘remote working’ als bedrijven die dat wel al in de vingers hadden. Ondanks dat verschil in ervaring, bleek het toch voor beide groe- pen een grote uitdaging om helemaal af te stappen van het fysieke contact en iedereen een vlotte toegang tot de interne systemen te garanderen. Interne VPN’s werden op het moment van de volledige lockdowns ook enorm belast. Bovendien was het niet altijd evident om de controle en visibiliteit over een beveiligde digitale omgeving te bewa- ren. Toch geven de verladers zichzelf een score van gemiddeld 77% op de vraag hoe vlot de transitie naar mobiel werken bin- nen de organisatie verliep. Bij de logistiek dienstverleners was dat 79% en bij de andere dienstverleners 84%. De ervaring die in een recordtijd op het vlak van werken op afstand is opgebouwd zal in elk geval van pas komen bij mogelijke rampscenario’s in de toekomst. Opvallend is ook dat – hoewel het traditio- nele kantoor altijd naar voren werd gescho- ven als dé plaats om productief te zijn – de meeste bedrijven de productiviteit van hun medewerkers niet zagen terugvallen. Inte- gendeel, de meeste respondenten zeggen dat medewerkers die op afstand werken zeer productief zijn. Bij solution providers is dat zelfs nog iets vaker. We moeten ons uiter- aard wel afvragen of die productiviteit ook op de langere termijn kan worden volge- houden. Het spreekt voor zich dat perioden van lange isolatie niemand goed doen. Het inbedden van sociale activiteiten in digitale kantooromgeving kan een oplossing zijn om teams toch dicht bij elkaar te houden en vlot gemeenschappelijke doelen te blijven berei- ken. Technologie als katalysator voor herstel Voor heel wat respondenten blijkt de invoering van innovatieve technologieën een belangrijke rol te spelen bij het herstel. Maar liefst 57% van de logis- tiek dienstverleners gaven aan dat ze hun techno- logie-uitgaven wilden opdrijven, 11% van hen plant zelfs significante investeringen. Een gelijke trend zien we bij de verladers. Binnen die groep wil 48% meer in technologie gaan investeren, waarbij even- eens 11% over significante investeringen spreekt. Van de logistieke dienstverleners wil slechts 7% de investeringen in technologie terugschroeven, bij de verladersisdat12%. Ook opvallend is dat 48% van de verladers en 49% vandelogistiekdienstverlenersvanplanishuntech- nologische roadmap te versnellen. Als we dat kop- pelen aan het feit dat technologische investeringen vaak worden opgedreven, kunnen we wel stellen dat de pandemie eerder een positieve impact heeft op technologiebudgetten en implementaties. Het ziet er dus naar uit dat digital excellence – met de hulpvanautomatisering,edgecomputingencloud- gebaseerde supply chain visibiliteitstechnologieën – nog aan belang zal winnen. Maar uiteraard is het wel belangrijk dat die technologieën goed worden ingezet, binnen de juiste businessvisie. Een sterke en goed doordachte communicatie van die visie wordt cruciaal om de doelstellingen van teams te bereiken en zo het herstel echt te doen slagen. TC Voor heel wat respondenten blijkt de invoering van innovatieve technologieën een belangrijke rol te spelen bij het herstel. Binnen de groep verladers wil 48%meer in technologie gaan investeren.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=