BL_08092020_LR

7 VISIE B U S I N E S S L O G I S T I C S - A U G U S T U S - S E P T E M B E R 2 0 2 0 en financiële levensvatbaarheid. Aangezien dat model de strategische partners en de klant rond de kern van het eigen aanbod plaatst, is het eerder een inside-out benadering: het vertrekt hoofdzakelijk vanuit de eigen noden en bedrijfslogica. Hoewel het Business Model Canvas een grote waarde heeft, bekijk ik de supply chain liever met een outside-in bena- dering. Wanneer leveranciers, klanten en andere stakeholders samen businessmo- dellen uitwerken, ontstaat er een ecosys- teem van samenwerking. Idealiter denken verschillende partijen gezamenlijk na over de werkelijke toegevoegde waarde die ze aan hun klantensegmenten willen leveren en welke partners binnen hun ecosysteem daartoe bijdragen. Ik pleit daarom voor collaboratieve businessmodellen. Zie het gerust als een rad met aan de buitenzijde alle partners binnen een ecosysteem. In het middelpunt bevindt zich het doel dat ieder- een samen wenst te bereiken. Daarna komt het erop aan te definiëren wie er welke bij- drage levert en welke waarde hij voor het netwerk creëert. En natuurlijk wat de kos- ten en baten voor alle deelnemende orga- nisaties zijn, zowel financieel als anders- zins.” BL: Hoe kunnen bedrijven dat in de praktijk realiseren? Prof. P. Grefen: “Het vertrekpunt is een vrijblij- vende brainstorm met diverse spelers binnen een ecosysteem. In een logistieke keten blijkt bijvoorbeeld dat het transportbedrijf voor zijn klant meer kan doen dan alleen maar pallets leveren. Het is misschien wel perfect geplaatst om ook de inbound logistics van de klant mee op te volgen en er zijn leveringen op af te stemmen. Wanneer ook nog een verantwoor- delijke voor procurement en warehousing aan de debatten deelneemt, komen inventory management en zero stock op de tafel. Een ander voorbeeld is dat van een autofabrikant die binnen zijn ecosysteem nagaat hoe hij met een platform voor autodelen een antwoord biedt op de mobiliteit van de toekomst. Je evolueert samen van een productgerichte oriëntatie naar een focus op dienstverlening en gaat na welke voordelen de samenwerking elke partij biedt: van kostenefficiëntie, over duurzaamheid tot een beter merkimago. Als houvast is in mijn groep de BASE/X-methode ontwikkeld: een raamwerk voor het ontwer- pen van wat ik een service-dominante busi- ness noem: het stelt het realiseren van waarde via het leveren van diensten voorop bij het ontwerp en de uitvoering van bedrijfsactivi- teiten.” (zie kader: ‘Bedrijfsontwerp in BASE/X’) BL: Wie is de eigenaar van het businessmodel en wie draagt de kosten? Prof. P. Grefen: “Het volledige ecosysteem is eigenaar van het businessmodel. Het kent meestal wel een dirigent die alles orkestreert en ervoor zorgt dat iedereen in de pas loopt. Dat is soms de grootste partij binnen het dan de technologiekeuze zoeken naar toegevoegde waarde FIGUUR 1 Het Business Model Canvas van Alex Osterwalder en Yves Pigneur

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=