VCM2022_10

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - O K T O B E R 2 0 2 2 11 Prof. B. Cudney: “Om projecten te leiden hebben we bijvoorbeeld in de eerste plaats mensen nodig die anderen weten te motive- ren en met wie je makkelijk kunt samenwerken. Dat zijn dus niet noodzakelijk de medewerkers met de meeste kennis. Die moge- lijke gaten kunnen andere projectmedewerkers vullen.” Zoals al aangehaald, zullen medewerkers met een sterke intrin- sieke motivatie het project ook beter dragen dan medewerkers met een louter extrinsieke motivatie, bijvoorbeeld omdat ze graag een promotie zouden willen. 8. Hou het langetermijnperspectief in het vizier Om LSS vol te houden, is het belangrijk meteen een langetermijn- strategie uit te stippelen. Naargelang de sector en de aard van het bedrijf en de medewerkers kan dat meer of minder inspan- ningen vragen. “Mijn advies is om mensen te blijven trainen”, aldus prof. Cudney. “Besef ook dat getrainde mensen meer waard zijn en dat je inspanningen zal moeten leveren om hen te behouden. Weet ook dat systemen kunnen verwateren als de leider van het toneel verdwijnt, als mensen het gevoel krijgen dat ze genoeg hebben gedaan of als de steun van het management afneemt.” Net daarom is ook die strategische alignering zo belangrijk. Zo is de kans groter dat LSS blijvend door de hele organisatie wordt gedragen. Zorg voor periodieke updates en neem veranderingen in de bedrijfsomgeving en de maturiteit van de organisatie mee. Investeer ook in een aangepaste organisatorische structuur en een goed kennismanagement bij LSS-projecten. 9. Link LSS met ecologische duurzaamheid Eigen aan de lean-methodologie is dat we verspilling trachten tegen te gaan. In die zin is LSS geknipt om ook de ecologische doelstellingen van de organisatie mee te helpen invullen. Zo kan LSS bijdragen tot minder transport, minder voorraad, minder onnodige bewegingen, lagere wachttijden, minder over- processing en overproductie en minder defecten. Aangezien duurzaamheid in de toekomst nog belangrijker zal worden, zal het ook steeds belangrijker worden om de impact van LSS aan de groene ambities van het bedrijf te koppelen. 10. Kader LSS in toekomstige ontwikkelingen In het boek wordt tot slot ook aandacht besteed aan LSS-gerelateerde trends. “Zo verwachten we dat LSS steeds meer met Robotic Process Automation (RPA) zal worden geïntegreerd”, aldus prof. Antony. “Davenport en Brain publiceerden bijvoor- beeld een case study waarbij LSS met RPA werd gecombineerd om het payroll-proces bij een multinationale onderneming te verbeteren. Verder kan de integratie van LSS met big data helpen om problemen sneller op te lossen. Big data kan waardevol zijn om de verschillende fasen van de DMAIC-methodologie (Define, Measure, Analyze, Improve & Control) te meten en te analyseren. Zo wordt het mogelijk om sneller goede en betrouwbare beslis- singen te maken.” De afgelopen jaren zagen we ook steeds meer gevallen waar- bij LSS met statistische engineering werd geïntegreerd. “Dat is vooral interessant als de problemen waarmee je wordt geconfron- teerd erg complex en ongestructureerd zijn”, stelt prof. Antony. “Bij LSS gaan we eerder uit van gestructureerde problemen, maar steeds vaker zit een project bij verschillende departementen en verschillende sites. Dan kan een combinatie van die beide metho- dologieën zinvol zijn.” In de toekomst zullen zich wellicht ook steeds meer complexe problemen voordoen waarbij meerdere doelstellingen moeten worden gehaald. In die zin wordt het ook steeds interessan- ter om een holistische verbeteringsstrategie met bijbehorend raamwerk op te zetten. Zo kan het potentieel van verschillende methodologieën optimaal worden benut om verschillende procesgerelateerde problemen steeds op de meest efficiënte manier aan te pakken. Tot slot heeft prof. Antony dit jaar een artikel gepubliceerd over LSS 4.0. “Daarin presenteer ik in een model de verschillende stadia van LSS, van bij de start in 2002 (LSS 1.0) over LSS 2.0 (met holis- tisch raamwerk) en 3.0 (die de link legt met duurzaamheid) tot LSS 4.0 vandaag. We merken dat er als het ware een natuurlijke syner- gie is tussen LSS en Industrie 4.0. Zo hebben bedrijven met een sterke LSS-cultuur het makkelijker om de transitie naar Industrie 4.0 te maken. Tegelijk kunnen technologieën binnen Industrie 4.0 zorgen voor een nog hogere per formantie van bedrijven die de LSS-methodologie toepassen. In die zin is LSS 4.0 meer dan de optelsom van beide delen.” TC SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=