VCM2022_10

18 W W W . V A L U E C H A I N . B E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Een toekomstbestendige fabriek creëren, daar maakt Danone Rotselaar dagelijks werk van. Die inspannin- gen hebben de site intussen al de titel van ‘Fabriek van de Toekomst’ opgeleverd. In de inboundzone zorgde met name de introductie van AGV’s (autonoom geleide voertuigen) voor een digitale stroomversnelling. Tijdens Supply Chain Innovations 2022 in Antwerpen vertelde Raf Swinnen, program manager digital manu- facturing, hoe systemen en medewerkers op één lijn worden gebracht en zo de digitale transformatie verder vormgeven. Wereldwi jd produceer t Danone zuivel , producten van plant- aardige oorsprong, water en kinder- en medische voeding. In België is de organisatie al sinds 1930 aanwezig, met intus- sen meer dan 1.600 medewerkers. Daarvan werken zo’n 500 mensen bi j Danone Rotselaar : de grootste yoghur tproductie- site met merken als Activia en Vital inea en al sinds 1994 de thuisbasis van het bekende zuiveldrankje Actimel . Wekel i jks rol len er zo’n der tig mi l joen f lesjes Actimel en vier mi l joen potten yoghur t van de band. Dat komt neer op 230.000 ton zuivelproducten per jaar. Liefst 95 procent daarvan wordt vanuit het aangrenzende distr ibutiecentrum geëxpor teerd naar 22 verschi l lende landen in Europa. Voor de aanvoer van de melk staan ruim tachtig lokale boeren in. In Rotselaar wordt twee à dr ie procent van de Belgische melkproductie ontvangen. Combinatie van connected shopfloor, data-analyse en slimme automatisering Danone Rotselaar investeer t fors in een moderne, toekomstbe- stendige fabr iek. Daarbi j streef t de organisatie ernaar de tools en systemen zo eenvoudig mogel i jk te houden en maximaal te integreren. Raf Swinnen: “Onze ‘connected shopf loor ’ vermi jdt dat we een versnipperd landschap van appl icaties kr i jgen. Ook wi l len we elke #Foodhero – zo noemen we onze medewerkers – steeds toegang tot de juiste informatie verschaffen, op het juiste moment en de juiste plaats. Daarbi j zi jn goede data-analy- ses en rappor ter ingen cruciaal . Door sl im te automatiseren, bieden we onze medewerkers alti jd de juiste technologische ondersteuning. We wi l len ons daarbi j niet te veel bl indsta- ren op wat leveranciers ‘kant-en-klaar ’ te bieden hebben, maar nemen zel f de leiding bi j de bepal ing van onze behoef- ten en de oplossing die we voor ogen hebben. Omdat onze #Foodhero centraal staat, luisteren we ook actief naar hun noden. In l i jn daarmee trachten we al le stappen binnen onze digitale strategie duidel i jk te communiceren en voor iedereen begr i jpel i jk te maken.” Afweging van kosten, kwaliteit en tijd De belangr i jkste uitdaging voor de productiesite in Rotselaar bestaat er in de groeiende volumes en de complexiteit in de fabr iek meester te bl i jven. Zo sti jgt het aantal referen- ties gestaag. Daar boven op komt de kor te schapti jd van de producten. Voor Actimel bedraagt die slechts een veer tig- tal dagen. Voorraad voor enkele weken opbouwen is voor Danone Rotselaar dan ook uitgesloten. Om te bepalen wat beter kan, nam Danone Rotselaar er de dr ie pr imaire var iabelen bi j : kosten, kwal iteit en ti jd. R. Swinnen: “Gezien de kor te schapti jd moeten we produce- ren op basis van de vraag. Op het vlak van schedul ing hebben Het digitale transformatietraject bij Danone Rot AGV’s zetten digitaal sneeuwbaleffect in gan

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=