VCM2022_10

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - O K T O B E R 2 0 2 2 27 Pull-benadering “De beautyindustr ie kent hogere marges en produceer t misschien ook wel meer overschotten”, aldus Sinem Tuncer. “Ik geloof er in dat je met dezel fde marges duurzamer en met minder verspi l l ing kunt werken. Dat zal een merk posi - tief beïnvloeden, zonder dat je de pr i js hoef t op te trekken. Duurzaamheid zet bedr i jven er toe aan businessvraagstukken vanuit een nieuw perspectief te beki jken en op die manier innovatie aan te jagen. Net daarom vind ik het implemente - ren van de juiste matr ices en van een levenscyclusanalyse essentieel .” Minerve Vicente en Sinem Tuncer zien een rol weggelegd voor zowel de producent als de consument. “Nog al te vaak kopen consumenten zaken die ze achteraf helemaal niet gebruiken of nodig hadden. Ik hou bi jvoorbeeld erg van mooie en kwal ita- tieve make-up, maar dat is zeker niet voor iedereen het geval . Hetzel fde geldt ook voor tomatenketchup of andere produc- ten van Kraf t Heinz. Als producent moet je beantwoorden aan de vraag, maar niet noodzakel i jk extra volumes in de markt duwen. Vandaar dat ik voorstander ben van een pul l -bena- der ing binnen de supply chain.” Als voorbeeld haalt Minerve Vicente tot slot de ‘don’t buy this jacket ’ -campagne van kledingmerk Patagonia aan, die de consument erop wees de jas enkel te kopen wanneer je die echt wi l en nodig hebt. KD SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Duurzaam businessmodel Volgens Viola Jardon komen er vanuit al le hoeken innova- tieve oplossingen op de markt. “Het gaat er evenwel niet om zomaar één of andere techniek of sof twaretool te implemente- ren”, waarschuwt ze. “Het vol ledige businessmodel moet erop afgestemd zi jn: van de grondstoffen die je gebruikt, over de manier waarop je produceer t, tot de transpor tmodi . Dat vergt een samenwerking tussen bedr i jven en hun par tners.” Al l igt dat volgens Sinem Tuncer niet alti jd voor de hand. “Wi j bieden een technologische oplossing voor een industr ie die van nature niet al te datagedreven werkt. Het l igt vaak gevoel ig wanneer je beautyspelers op hun overstock wi jst. We hebben ons daarom geprof i leerd als een consultant die de situatie van buitenaf beki jkt en een oplossing aanreikt. Maar als je kunt aantonen dat een technologie of aanpak werkt, dan gaat de bal al snel aan het rol len.” Sinem Tuncer meent dat de verkoopci j fers nog alti jd de belangr i jkste matr ix voor een bedr i j f vormen, maar voor haar mag duurzaamheid daar gerust naast staan. Volgens Minerve Vicente leidt een duurzame benader ing evenwel niet tot recht- streekse f inanciële winst. “De consument zal niet meteen meer wi l len betalen voor een duurzaam productpor tfol io van Kraf t Heinz, tenzi j het gaat om bepaalde merken of producten waar- bi j duurzaamheid net een extra verkoopargument vormt. Toch geldt een duurzame benader ing als een absolute must. Het komt er dus op aan na te gaan hoe we duurzamere producten op de markt zetten tegen hetzel fde kostenplaatje. Het tegen- gaan van overproductie draagt daar zeker toe bi j .” Minerve Vicente, R&D director bij Kraft Heinz: “Het is onze overtuiging dat elke productieschakel een invloed heeft op wat daarna volgt. Besteed je binnen een bepaald domein minder aandacht aan duurzaamheid, dan zal dat doorwegen op de totale supply chain.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=