VCM2022_10

28 W W W . V A L U E C H A I N . B E Newpharma werd in 2008 in Luik geboren als eerste onl ine apotheek in België. Vandaag geldt het bedr i j f als een van ’s lands grootste e-apotheken. Newpharma heef t meer dan 48.000 producten van 1.200 merken in zi jn gamma en biedt ook gepersonal iseerd advies aan via een team van twaal f gedi - plomeerde apothekers, die via e-mai l of chat voor de klanten klaarstaan. De focus van Newpharma l igt op preventieve gezondheid, met producten die iedereen in huis heef t : EHBO-mater iaal , voedingssupplementen, vitamines, spor tvoeding, huidver- zorging, zonnecrème, enzovoor t. Anders dan in bi jvoorbeeld Zwitser land, waar de onl ine verkoop van geneesmiddelen op voorschr i f t wel is toegestaan, mag Newpharma in België en andere Europese landen enkel zogeheten parafarmaceutische producten verkopen. Colruyt Group versterkt gezondheidspijler In 2017 namen Korys (de invester ingsmaatschappi j van de fami l ie Colruyt) en Colruyt Group 65 procent van de aandelen van Newpharma over. Met een aandeel van 39 procent groeide Korys uit tot de belangr i jkste actor binnen Newpharma, waar- door de nationale ontwikkel ing en internationale expansie zich versneld doorzetten. De instap van Colruyt Group zorgde voor meer operationele en logistieke ervar ing. In 2021 werd Colruyt Group meerderheidsaandeelhouder, nadat het de over ige 35 procent van de aandelen overnam van de opr ich- ters van Newpharma. Sinds juni 2022 is Colruyt Group al leen eigenaar. De vol ledige overname had als doel de ‘health-pi j ler ’ van de groep verder uit te bouwen, geïntegreerd binnen het bredere aanbod van Colruyt Group. De pi j ler omvat onder meer ook f itnessketen JIMS en de voedingsapp Smar tWithFood. De andere pi j lers binnen de groep zi jn voeding, non-food en energie. Luik als epicentrum Luik vormde vanaf dag één de histor ische hoofdzetel van Newpharma en speelde een belangr i jke rol voor de logis- tieke activiteiten van het bedr i j f. Vanuit de provincie lever t Newpharma vandaag aan der tien Europese landen. De onl ine verkoopservice is in zes landen beschikbaar : België, Neder land, Frankr i jk, Duitsland, Oostenr i jk en Zwitser land, samen goed voor 4,7 mi l joen klanten. Het nieuwe distr ibutiecentrum in Wandre heef t een opper- vlakte van 20.000 vierkante meter en beschikt bovendien over de capaciteit om nog eens met 30.000 vierkante meter uit te breiden. Met de intrek in de Por t Autonome van Luik bevindt het zich ook nog eens dicht bi j de histor ische hoofd- zetel van Newpharma. “Daardoor kunnen we onze activiteiten, die voorheen over dr ie vestigingen verspreid waren, op één site samenbrengen en zo de operationele eff iciëntie van onze WAREHOUSE MANAGEMENT Automatisering ten dienste van de medewerker Newpharma opent nieuw distributiecentrum inWandre Newpharma, de online apotheek van Colruyt Group, huldigde begin oktober 2022 zijn nieuwe distributiecen- trum inWandre, nabij Luik, officieel in. Het DC vormt eennieuwe belangrijke pijler binnende gezondheidspoot van Colruyt Group. Volgens CEO Jef Colruyt streeft de groep ernaar een heus ecosysteem te creëren om de algemene gezondheid en het welzijn te bevorderen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=