VCM2022_10

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - O K T O B E R 2 0 2 2 29 activiteiten verbeteren”, zegt Gi l les Jourquin, managing direc- tor van Newpharma. Investering van 17 miljoen Newpharma nam het nieuwe distr ibutiecentrum al sinds oktober 2021 geleidel i jk aan in gebruik, maar de off iciële inhuldiging vond pas in oktober 2022 plaats. Colruyt Group investeerde in 2021 zeventien mi l joen euro in Newpharma en is ook eigenaar van het distr ibutiecentrum, dat de onl ine apotheek nu van Colruyt huur t. De groep koos er het afgelopen jaar ook voor om te investeren in marketing, voornamel i jk in Vlaanderen, waar concurrent Farmal ine de marktleider is. “Als je ziet dat onze groei nu het sterkst is in Vlaanderen, dan was dat de juiste keuze”, aldus Gi l les Jourquin. Aan zi jn naamsbekendheid wi l Newpharma verder werken. Al weegt dat voor lopig op de ci j fers; de onl ine apotheek sloot het vor ige jaar niet winstgevend af. Future-proof Het nieuwe DC moet de nationale en internationale groei van Newpharma, die ti jdens de pandemie een boost kreeg, verder ondersteunen. De hub ontvangt, stockeer t en verzendt de ruim 48.000 ar tikelen uit het assor timent van de onl ine apotheek. Dagel i jks verwerkt Newpharma er zo’n achtduizend bestel l in- gen, wat in twee shi f ts gebeur t. De e-apotheek waakt erover dat nachtwerk zoveel mogel i jk wordt beperkt. Enkel ti jdens de eindejaarsper iode zi jn nachtel i jke shi f ts soms noodzakel i jk. De hub werd ook uitgerust voor de uitdagingen van de toekomst. Op het dak bevindt zich een zonnepanelenpark met een capaciteit van 450 kWp, waarvan de jaar l i jkse productie overeenkomt met het elektr iciteitsverbruik van 108 gezin- nen. Daarmee kan het bedr i j f de energiebehoef te van de site dekken. Het nieuwe centrum beschikt ook over een regenwaterrecuperatiesysteem. Het distr ibutiecentrum is deels gerobotiseerd, in de vorm van de ‘goods-to-man’ technologie van Scal log. Autonome robots r i jden rond met mobiele schappen om producten rechtstreeks tot bi j de orderpickers te brengen. Daardoor is het magazi jn schaalbaarder en eff iciënter en kunnen de operatoren ergo- nomischer werken. Een algor itme groepeer t producten die klanten vaak samen bestel len per rek. “Een voorbeeld van technologie ten dienste van de mens”, beschr i j f t de managing director het ‘goods-to-man’ systeem. Een derde van de voor- raad is momenteel gerobotiseerd en wel l icht zal Newpharma dat in de toekomst verder uitbreiden. Een voordeel van de robotiser ing is dat de medewerkers weinig tot geen oplei - ding nodig hebben om in het distr ibutiecentrum aan de slag te gaan. Dat is een belangr i jk voordeel op de huidige, krappe arbeidsmarkt. WAREHOUSE MANAGEMENT Jef Colruyt, CEO Colruyt Group: “Newpharma is een belangrijk onderdeel van onze 360°-benadering van gezondheid en welzijn.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=