VCM2022_10

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - O K T O B E R 2 0 2 2 37 WAREHOUSE MANAGEMENT Nieuwe groeipolen De verdere groei van de internationale handel wordt in het post-coronati jdperk ook aangedreven door de verdere opkomst van nieuwe handelsregio’s. Weinig verrassend: het aandeel van Azië in de internationale handel zal de komende vi j f jaar bl i jven toenemen. Maar er zi jn nieuwe spelers in het spel . Vooral voor het handelsaandeel van Sub-Sahara Afr ika wordt de komende vi j f jaar een spectaculaire groei voorspeld. Het wereldwi jde handelsaandeel van de opkomende econo- mieën bedroeg 24 procent in 2000 en groeide tot een volume van veer tig procent in 2012. China was verantwoordel i jk voor meer dan de hel f t van die groei . De groei landen laten dan wel een sterkere opmars opteke - nen dan de geavanceerde economieën uit de OESO-dr iehoek, die laatste categor ie is wel nog alti jd verantwoordel i jk voor het grootste deel van de groei in de internationale handel . “Al komt de verdel ing steeds meer in evenwicht ”, wi jst professor Altman op een belangr i jke trend. “ Tegen 2026 zal het aandeel in de groei van de wereldhandel ongeveer f i f tyf i f ty zi jn.” Het groeiverhaal van landen in Sub-Sahara Afr ika en Zuidoost- Azië verdient bi jzondere aandacht. Hun opkomst valt niet langer toe te schr i jven aan hun rol als grondstoffenleveran- cier en als spelers in de maakindustr ie, maar steeds meer aan technologische fabr icage, bi jvoorbeeld van machines. “De handelspatronen weerspiegelen een shi f t van kwantiteit r ich- ting kwal iteit ”, aldus professor Altman. China Ook de handelspositie van China moeten we even van naderbi j beki jken. De handelsgrootmacht ver toont sinds kor t beschei - den tekenen van verval . Al is dat in het geval van China alti jd relatief, want de ci j fers bl i jven spectaculair. Tussen 2016 en 2021 was China verantwoordel i jk voor een kwar t van de groei van de wereldhandel . Gebaseerd op de laatste prognoses zal dat aandeel tegen 2026 terugval len tot der tien procent. De verklar ing zit volgens de exper ts in verschi l lende factoren, om te beginnen in de hoge lat die China de afgelopen twintig jaar voor zichzel f heef t gelegd. “Dat je als land daar de voorbi je twee jaar onder bleef, hoef t niet te verbazen”, zegt ICC-topman Andrew Wi lson. Maar dat de dal ing van het handelsaandeel gepaard gaat met een dal ing van het Chinese bruto binnen- lands product, moet wel tot nadenken stemmen. “Dat zal zich in de toekomst al l icht verder ver talen naar het aandeel van China in de internationale handel .” Inflatiewapen Het panel van deskundigen hield ti jdens de voorstel l ing van het rappor t een pleidooi voor de belangr i jke rol die de inter- nationale handel speelt in het bieden van een antwoord op de alarmerende inf latieci j fers en schaarste. “Studies tonen aan dat handelsgroei een remmend effect heef t op het inf latieci j fer. Het wegnemen van handelsbelemmer ingen kan een belangr i jk middel zi jn om de inf latie verder in te dammen”, meent John Pearson. “Internationale handel is daarbovenop ook belangr i jk voor de economische veerkracht van landen die het moei l i jk hebben”, vulde Andrew Wi lson aan. “Handel stelt landen in staat hun belangr i jkste hulpbronnen te diversi f iëren, net als hun afzet- markten.” Daardoor is internationale handel vandaag nog belangr i jker voor bedr i jven en landen dan vóór de huidige cr isisgol f, zo stel len de exper ts. Internationaal versus regionaal Vanaf de jaren 2000 begon de internationale handel zich over almaar langere afstanden af te spelen, voornamel i jk onder impuls van Azië als fabr iek van de wereld. De opkomst van nieuwe groeipolen, de toename van de welvaar t in grote delen van de derde wereld en het effect van de coronapandemie creëerden bi j de ICC dan ook de verwachting dat de handel zich vanaf 2021 meer en meer zou gaan regional iseren. Die evolutie laat voor lopig op zich wachten. “ Tal van factoren spelen hun rol in het verhaal van de regional iser ing”, ver telde Andrew Wi lson. Geopol itieke onzekerheid is daarbi j een van de voornaamste dr i j fveren. Daar tegenover staat de concurrentie- positie van bedr i jven, zeker in ti jden van hoge inf latieci j fers. “Het uitbl i jven van de regional iser ing van de wereldhan- del toont vooral aan wat we al wisten: de architectuur van je supply chain wi jzigen is een complex werk van lange adem.” FF John Pearson, CEO DHL Express: “B2B e-commerce heeft evenveel potentieel als e-commerce tussen bedrijven en particuliere klanten.”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=