VCM2022_10

42 W W W . V A L U E C H A I N . B E Volgens onderzoeksbureau Interact Analysis was onze aardbol eind 2021 zo’n 158.000 magazi jnen r i jk. Verwacht wordt dat er dat tegen eind 2025 zo’n 180.000 zul len zi jn. Ze moeten retai lers en ontwikkelaars in staat stel len nog beter op de snel evolue- rende klanteneisen in te spelen. Er wordt dan ook naarstig naar extra ruimte gezocht, zo bl i jkt ook uit de recente whitepaper van Transpor t Intel l igence. Die zoomde in op de belangr i jkste parameters die vandaag de wereldwi jde warehousemarkt teke- nen, met name de beschikbaarheid van ruimte, de logistieke vastgoedpr i jzen en de kosten van arbeid. Beperkte beschikbaarheid Dat het in de toekomst steeds minder makkel i jk zal worden om nog voldoende ruimte te vinden, staat als een paal boven water. Vandaag vormt logistiek vastgoed een van de meest competitieve vastgoedsegmenten wereldwi jd. De leegstand staat op een histor isch laag pitje en kwal itatieve logistieke ruimtes verkopen als zoete broodjes. Sinds de pandemie is het tekor t nog ni jpender geworden. Daar heef t niet al leen de explosie van e-commerce voor gezorgd: omwi l le van de vele verstor ingen in wereldwi jde ketens zi jn heel wat organisaties meer voorraad dicht bi j de afzetmarkten gaan opbouwen. Europa Om een idee te geven: in 2021 breidde Segro, ontwikkelaar en eigenaar-beheerder van industr ieel vastgoed, zi jn warehouse- por tfol io aanzienl i jk uit om aan de vraag tegemoet te komen. In continentaal Europa bedroeg de groei 22,5%, in het Verenigd Koninkr i jk 32,2%. Volgens onderzoek van het Br itse vastgoedbedr i j f Savi l ls werd in 2021 over heel Europa meer dan veer tig mi l joen vierkante meter logistieke ruimte ontwikkeld. En al leen al in het eerste kwar taal van 2022 kwam daar nog eens tien mi l joen vierkante meter bi j . Het is dus best mogel i jk dat er dit jaar in Europa evenveel magazi jnruimte zal bi jkomen als vor ig jaar. Dat bl i jkt ook uit de ci j fers over de take-up van vastgoedspecial ist Col l iers (zie f iguur 1) . De meest populaire magazi jnlocaties in dat eerste kwar taal vinden we terug in Duitsland, Neder land, Polen en het VK. LOGISTICS REAL ESTATE Nog geen rem op magazijngroei Wereldwijde staat van de logistieke vastgoedmarkt In 2021 lagen de wereldwijde investeringen in warehouses maar liefst 35,7% hoger dan in 2020. Verschillende landen noteerden de voorbije jaren records in termen van investeringsvolume. De coronapandemie en de groeiende vraag naar bepaalde producten waren brandstof voor de versnelling in de markt. Hoewel de storm intussen wat is gaan liggen, zijn er nog niet meteen tekens dat er een dip in de warehousingmarkt zit aan te komen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=