VCM2022_10

V A L U E C H A I N M A N A G E M E N T - O K T O B E R 2 0 2 2 43 De leegstand is over heel het Europese continent histor isch laag. Volgens Savi l ls bedroeg die in 2021 gemiddeld 5%. In het eerste kwar taal van 2022 is dat ci j fer gedaald tot 3,3% en exper ts verwachten dat die neerwaar tse trend zich nog zal doorzetten. Noord-Amerika Volgens Col l ier is Dal las, Texas, de beste Noord-Amer ikaanse regio om in te investeren in 2022. En dan in het bi jzonder For t Wor th, waar de bevolking van 2016 tot 2021 met maar l iefst 200% groeide. Bovendien is For t Wor th de thuisbasis van Noord-Amer ika’s eerste Amazon Air en Mobi l ity Innovation Zone. In 2021 bedroeg de leegstand in de VS ongeveer 3,6%, wat overeenkomt met ongeveer 300 mi l joen vierkante voet (ca. 2,8 mi l joen vierkante meter) beschikbare ruimte. Volgens aanbieder van industr ieel vastgoed Prologis moet de markt zi jn magazi jncapaciteit met ongeveer 800 mi l joen vierkante voet opdr i jven om de vraag te kunnen bi jhouden. Tegel i jk zag Prologis de leegstand in 2022 verder dalen tot gemiddeld 3,2%, wat de druk in de markt nog zal verhogen. Azië-Pacific Ook in Azië-Paci f ic zagen we vor ig jaar de warehouse- investe- r ingen de pan uit swingen. Vastgoedorganisatie CBRE noteerde in 2021 33 mi l jard dol lar aan invester ingen in industr ieel en logistiek vastgoed. De leegstand in dit gebied verschi lt wel iswaar erg, afhanke- l i jk van de locaties. In grotere, meer mature Aziatische markten zoals Hongkong, Tokyo en Seoul is de situatie vergel i jkbaar met die in de VS en Europa. Zo kampen Seoul en Tokyo volgens CBRE met een bezettingsgraad van minder dan 3%. In China daarentegen zou de leegstand door de sterke invester ingen in A-klasse warehouses sinds 2020 gestegen zi jn tot 14,8%. Geregeld kiezen logistieke operatoren in Azië-Paci f ic ervoor bestaande sites uit te breiden, eerder dan in nieuwe locaties te investeren. In sommige regio’s wordt ook heel sterk in de LOGISTICS REAL ESTATE Figuur 1 Take-up van magazijnruimte in Europa in 2021-2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=