VCM_042021_LR

W W W . V A L U E C H A I N . B E 36 HANDLING FIGUUR 1 AGVmet geïntegreerde transportband structuur worden opgezet om de AGV te laten communiceren met bijvoorbeeld het WMS. Een voordeel is dat het aantal AGV’s kan worden opgeschaald op basis van de noden. De implementatie van AGV’s vereist bovendien weinig of geen aanpassingen aan de kade of trailer. Ook kunnen ze goed inspelen op onvoorziene omstandigheden, zoals het inzakken van de trailervering bij het laden. Bovendien kunnen AGV’s ook voor andere taken worden ingezet, wat de return on investment ten goede komt. AGV-systemen kunnen ook worden gecom- bineerd met een transportband. Er bestaan zelfs AGV-systemen met een geïntegreerde transportband. In tegenstelling tot andere toestellen in deze categorie is het daarmee wel mogelijk bepaalde niet gepalletiseerde goederen, zoals kartonnen dozen, te laden en te lossen (zie figuur 1). One-shot-gebaseerde systemen Deze systemen laten toe een volledige lading in één keer in en uit de trailer te laden/lossen. Ze zijn met name geschikt voor volumineuze goederenstromen met een gestandaardiseerde morfologie. Conceptueel bestaan OSB-oplossingen uit een semi-vaste constructie, die op de laadkade is bevestigd en gekoppeld is aan een verschuifbaar laad- en losplatform dat instaat voor de laad- en/of losbeweging. Je kunt de werking vergelijken met een lange spatel die volledig in de trailer schuift en – afhankelijk van de situatie – het te laden of te lossen goed meeneemt of achterlaat bij het terugtrekken. De meeste OSB-systeemintegratoren bie- den basisconcepten aan, die afhankelijk van de wensen kunnen worden geperso- naliseerd tot een volautomatisch geïnte- greerd systeem. Voor het eigenlijke laden van de trailer moeten bij zowat elk OSB-systeem de goe- deren worden geordend en gecompac- teerd op het laadplatform, zodat de trai- lercapaciteit optimaal kan worden benut. Meestal gebeurt die ruimtelijke organisatie door het laadplatform zelf. Belangrijk is wel om tijdens het behandelen van de goederen het hoogteverschil tussen het systeem en de trailer te stabiliseren. Dat is mogelijk door de trailer tijdens het aandokken uit de vering te laten rijden of via een dock leveler. Voor het laden en los- sen kunnen verschillende werkingsprinci- pes worden gehanteerd. Zo kan er worden gewerkt met transportbandsystemen, een multi floor-systeem, een skatesysteem of een skate+-systeem. “Bij een transportbandensysteem wordt zowel op de laadvloer van de trailer als op de laad-/loskade een transportband- constructie gemonteerd. Samen zorgen zi j voor de overdracht van de goede- ren”, legt David Ceulemans , post-doc researcher aan de UA, Facul tei t Toege - paste Ingenieurswetenschappen ui t . “Het mul t i - f loorsysteem werd ini t ieel ontwikkeld voor de behandel ing van bulkgoederen, maar is ook geschik t om goederen met andere mor fologische vormen te laden/ lossen. Hier bestaat de laadvloer van de trai ler ui t kunststof of aluminium lat ten om de goederen in de trai ler te transpor teren.” “Wanneer je het maximaal transpor- teerbare gewicht wi l behouden of geen ac t ieve mechanische componenten in de trai ler wi l integreren, dan is het skatesysteem interessanter ”, ver volgt hi j . Figuur 2 geef t de werk ing van zo’n systeem schemat isch weer. “Het ach- ter l iggende pr incipe is geïnspi reerd op de werk ing van een handpal let truck . Daarbi j bestaat de vol ledige lengte van het laadplat form ui t ket t ingbanen en zogenaamde ‘skates’ om de lading in de trai ler te schuiven. Naast een laadplat- form met skatesysteem heb je hier een opbouwbodem met ui tspar ingen in de trai ler vloer. Dat je de laadvloer moet aanpassen, is het grootste nadeel van het skatesysteem. Met een skate+sys- teem wordt dat probleem omzei ld, doordat de ladingdrager zo wordt geposi t ioneerd dat het systeem vr i j kan bewegen binnen de ui tspar ingen/mar- ges van de ladingdrager (zie f iguur 3).” Semiautomat ische systemen Bi j de laatste groep is er nog steeds mensel i jke interac t ie nodig. Vooral voor goederen met een last ige mor fologie – zoals stukgoed – is die opt ie interes- sant . Di t systeem bestaat ui t een ste - vig voetstuk , dat al dan niet vast wordt gemonteerd op de laadkade of verrol - baar is tussen verschi l lende laaddokken. Aan dat voetstuk is een telescopische arm bevest igd met aan het ui teinde een laadplat form, waar een operator op een

RkJQdWJsaXNoZXIy MjkyNTU=