Lees Ook

Wat verladers en vervoerders van elkaar willen

Onderzoek legt uitdagingen voor de toekomst bloot

Wat verladers en vervoerders van elkaar willen
Vaak worstelen verladers en transporteurs met vergelijkbare struikelblokken op hun weg naar operational excellence. Door meer inzicht te verwerven in elkaars wensen en frustraties zetten beide partijen alvast een stap in de goede richting. Wat de belangrijkste verzuchtingen zijn, kwam naar voren uit een uitgebreid onderzoek dat recent werd afgerond in opdracht van Coyote Logistics. Daarin werd ook ingezoomd op een actueel thema, met name de zoektocht naar het optimale evenwicht tussen technologie en menselijke kracht.

Het onderzoek waar Coyote Logistics – onderdeel van UPS – onlangs mee naar buiten trad, is samengesteld uit studies onder 140 verladers en 140 transporteurs, aangevuld met een bevraging van 350 eigen klanten. Bedrijven van diverse groottes en uit verschillende sectoren werden daarbij meegenomen. Samen met de onderzoeksbureaus MakerStreet en Martec wil Coyote Logistics op die manier de belangrijkste uitdagingen van beslissingsnemers in Europa in kaart brengen.

Om competitief te blijven in een snel ontwikkelende markt, zijn beide groepen het er in elk geval roerend over eens dat ze hun supply chain up-to-date moeten houden. Dat vraagt een groter begrip van elkaars uitdagingen en waarden. En aangezien we in Europa te maken hebben met een zeer complexe combinatie van uiteenlopende markten, is dat niet evident. Maar liefst de helft van alle bevraagde verladers werkt samen met meer dan 31 transporteurs om alle verschepingen geregeld te krijgen (zie figuur 1).
Joel Gard, head of Coyote Logistics Europe: “Het is dan ook niet verwonderlijk dat bijna de helft van de verladers het aantal transporteurs wil reduceren. Tegelijk blijkt dat de laatste vijf tot tien jaar bijna een derde van de verladers hun pool transporteurs heeft uitgebreid. Op dat vlak zien we dus nog een tegenstelling tussen woorden en daden. Samenwerken met één of een paar logistieke dienstverleners die relaties hebben met een grote pool transporteurs kan in sommige gevallen een oplossing zijn om met die sterke versnippering en de complexiteit binnen het Europese landschap om te gaan.”

Wat verladers verlangen van transporteurs

Binnen de wereld van de verladers worden er vier grote universele uitdagingen onderkend: omgaan met disruptieve technologieën, de steeds hogere verwachtingen van de klant, de volatiliteit van de vraag en de snelle evolutie van de werkplek.
De grootste uitdagingen op het vlak van supply chain management zijn voor verladers: de kosten beperken (63%), de flexibiliteit verhogen (60%) en de capaciteit optimaliseren (bijna 40%). Iets minder prominent zijn: de visibiliteit verhogen (32%), de snelheid opdrijven (29%) en de complexiteit verlagen (23%).

Het is dan ook weinig verwonderlijk dat verladers de grootste verwachtingen van hun transporteurs hebben op het vlak van prijs (zie figuur 2). Daarnaast staan een hoge betrouwbaarheid en flexibiliteit bovenaan, gevolgd door een hoge betrokkenheid, traceerbaarheidsmogelijkheden en last-minute capaciteit. 

Waar vervoerders mee worstelen

Hoewel we een groot aantal overeenkomsten zien bij de uitdagingen van transporteurs, zijn er ook enkele belangrijke verschillen. Bij hen staan de kosten (53%) en het bieden van de nodige capaciteit (52%) bovenaan. Competitieve prijzen bieden is voor bijna 40% een topprioriteit, gevolgd door meer visibiliteit krijgen (39%), flexibiliteit (38%) en kunnen omgaan met de groeiende complexiteit (24%).
J. Gard: “Opvallend is dat heel wat transporteurs het best moeilijk vinden om voldoende visibiliteit te bieden, terwijl dat wel een aandachtspunt is voor verladers. We merken bijvoorbeeld ook dat – door de strengere regulering – veel transporteurs het lastig krijgen om chauffeurs uit lagelonenlanden aan te trekken. Dat kan een negatieve impact op de capaciteit hebben en de kosten verhogen, wat we ook in de studie weerspiegeld zien. Uit onze studie bleek trouwens dat maar liefst 81% van de transporteurs het voorbije jaar hun gemiddelde kosten hebben zien toenemen, wat vooral te maken heeft met kosten die gerelateerd zijn aan de chauffeur of brandstof. Die hogere ‘cost to serve’ zorgt ongetwijfeld bij veel transporteurs voor een knoop in de maag.”

Gevraagd werd ook wat transporteurs dénken wat verladers van hen willen binnen hun samenwerking enerzijds en wat verladers effectief binnen de samenwerking zoeken anderzijds (zie figuur 3a en 3b). Hoewel er zeker verschillen zijn, zien we toch ook een belangrijke overlap.
J. Gard: “Transporteurs denken dat verladers in de eerste plaats hogere serviceniveaus van hen willen, terwijl verladers in de realiteit vooral een betere samenwerking met hun transporteurs wensen. Verladers vinden het ook belangrijk dat transporteurs investeren in systemen, bijvoorbeeld om meer visibiliteit te bieden. Toch vindt maar 50% van de verladers dat ze zelf moeten timmeren aan de relatie met hun transporteurs, terwijl omgekeerd wel 80% van de transporteurs het nodig vindt om hier werk van te maken. Het is dus belangrijk dat beide partijen nog meer naar elkaar toe groeien om samen de operational excellence te verhogen.”

Wat transporteurs en verladers verwachten van een 3PL

Om beter met de uitdagingen om te gaan, zoeken sommige transporteurs strategische steun bij een grote 3PL. Op de vraag wat transporteurs bij zo’n samenwerking belangrijk vinden, schuiven de meesten het vermogen om beter prijzen te kunnen onderhandelen naar voren (66%). Voor veel verladers is een belangrijke motivatie ook beter te kunnen schuiven met beschikbare ladingen (59%) en het feit dat ze zo een duidelijker zicht op de prijszetting krijgen (54%). Ook kunnen samenwerken met andere transporteurs (56%), lege kilometers vermijden (55%) en meer vrijheid om ladingen zelf te kunnen kiezen (49%) speelt voor velen een rol binnen die relatie. Meer grip krijgen op hun business en keuzes speelt hier dus in belangrijke mate mee.

Verladers wensen van hun 3PL dan weer een snelle oplossing bij problemen (74%), een vlotte samenwerking (72) en on-time pick-up & delivery (72%). Ook belangrijk is een snelle rapportage (53%), budgetoptimalisering (49%) en een service op maat (44%).

Uit het onderzoek blijkt dat verladers hun logistieke activiteiten vaker outsourcen aan een grotere 3PL naarmate hun business groeit. Zo heeft 37% van de bedrijven met een omzet van meer dan 800 miljoen dollar een groot deel van de supply chain taken uitbesteed. Voor bedrijven met een omzet tussen de 200 miljoen dollar en 800 miljoen dollar is dat 29%. Op die manier willen grote verladers meer focussen op hogere doelstellingen en zich verzekeren van een meer geoptimaliseerde vloot.
J. Gard: “Voor verladers die hun supply chain operaties willen opschalen, vormt de implementatie van een transport management system (TMS) al een goed begin. Een beroep doen op een 3PL kan een volgende stap zijn om beschikbare data om te zetten in nog meer inzicht.”
 

Het optimale evenwicht tussen mens en technologie

Met het oog op verdere supply chain optimalisering geloven verladers dat een verhouding van 39% van de taken in de handen van mensen en 61% van de taken gedaan door technologie ideaal is. Aangezien elke business anders is, kan die balans uiteraard verschuiven naargelang de uitdagingen en het type taken dat moet worden uitgevoerd. Hoe groter de verlader, hoe vlugger het bedrijf geneigd is om de balans meer in het voordeel van de technologie te laten overslaan. Hoe transporteurs de verhouding per specifieke taak zien, vinden we terug in figuur 4a.
J. Gard: “Velen vinden dat technologie moet helpen bij zaken zoals monitoring, terwijl medewerkers zich moeten bezighouden met typisch menselijke taken, zoals samenwerken met klanten en het uitstippelen van toekomstige doelstellingen. Voor strategische en optimaliseringstaken wordt een combinatie van mens en technologie vaak als ideaal gezien. Ook wij geloven dat een strategische balans tussen beide noodzakelijk is en zal blijven met het oog op een maximale efficiëntie. ”

Verladers hebben ongeveer hetzelfde idee over die optimale balans, met een aandeel van 41% voor de mens en 59% voor technologie. Zij verwachten dat technologie een steeds belangrijker rol zal spelen bij de dagelijkse operationele taken en dat een goede samenwerking tussen mens en technologie cruciaal zal worden bij procesverbetering, netwerkoptimalisering en langetermijnplanning. Typische taken die technologie kan overnemen, zijn performantiemetingen en het genereren van meer accurate forecasts. Ook hier zal de optimale ratio weer afhangen van de specifieke uitdagingen en karakteristieken van een transporteur. Hoe transporteurs de verhouding per specifieke taak zien, vinden we terug in figuur 4b.
En ook hier geldt dat hoe groter de transporteur is – gemeten in aantal trucks – hoe meer potentieel wordt gezien in technologie. Zo vinden transporteurs met minder dan drie vrachtwagens dat de ideale verhouding fiftyfifty bedraagt. Transporteurs met meer dan vijftig vrachtwagens zien idealiter maar een derde van de taken meer door mensen uitgevoerd worden.
J. Gard: “Opvallend is dat het meningsverschil over de optimale ratio tussen kleine en grote bedrijven een stuk groter is dan bij verladers, waar de meningen niet zover uiteenlopen. Daaruit mogen we afleiden dat het vooral grotere transporteurs zijn die veel potentieel in technologie zien om toekomstige uitdagingen te counteren.”

Maar niet alleen transporteurs moeten hun beste beentje voorzetten, willen ze in de gratie van verladers vallen. Ook verladers hebben er alle baat bij dat ze bij transporteurs een streepje voor hebben.
J. Gard: “Veel verladers willen met recht en reden een ‘shipper of choice’ worden. Hen zou ik aanraden in de eerste plaats op zoek te gaan naar hun optimale balans mens-technologie, om dan transporteurs zo goed mogelijk te begeleiden. Aan de snelheid waarop alles verandert, is het belangrijk om daarvoor een set parameters te hebben en te kijken hoe je zowel technologie als het talent van mensen optimaal kunt benutten om een aantrekkelijke verlader te worden. Investeer in mensen met talent. Heb je die niet, dan zullen ook je tools meteen een stuk minder effectief worden. Besef ook dat het zinvol inzetten van data zeer belangrijk is om op lange termijn succesvol te worden. Realiseer je tegelijk dat sommige investeringen die moeten helpen om je data beter te benutten, kunnen leiden tot kostenverhogingen en disruptie op korte termijn. Daar zul je door moeten, wil je een langetermijnstrategie uitbouwen. Voor alle duidelijkheid, gemakkelijk zal dat niet zijn. Uit de studie blijkt bijvoorbeeld dat verladers op lange termijn vooral hulp nodig hebben bij hun systeemintegratie (48%), de regulering van de overheid (47%) en het voor zijn op de stijgende complexiteit, samen met meer inzicht krijgen in problemen van de klant (46%).”
Zoals aangehaald kan een TMS, al dan niet in combinatie met de expertise van een derde partij, zinvol zijn om transporteurs beter te managen. Uit de studie blijkt ook dat 72% van de verladers effectief profiteert van een systeem dat centraal alle data verzamelt. “Dat vermijdt ook dat je gekneld raakt tussen verschillende systemen en spreadsheets, wat je verhindert om een diversiteit aan transporteurs behoorlijk te managen”, zegt Joel Gard. “En last but not least, tracht ook je transporteurs als partners te behandelen, bijvoorbeeld door openheid over je verwachtingen aan de dag te leggen. Aangezien zij meer grip willen krijgen op hun business, zullen zij dat sterk waarderen. Je hoeft dus niet meteen met dikke bonussen te zwaaien, meer transparantie bieden kan voldoende zijn. Ook van het gastvrij ontvangen van chauffeurs in je faciliteiten mag je het belang niet onderschatten. In ruil voor jouw inspanningen zullen transporteurs je ongetwijfeld meer capaciteit en flexibiliteit gunnen.”

TC
 Onderwerp: Transport & Distribution 
Lees Ook
X