• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 112406
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
Nederlandse transportsector lijdt onder milieuregels

Nederlandse transportsector lijdt onder milieuregels

Volgens een rapport van ABN Amro wordt de sector Transport en Logistiek bij onze noorderburen in 2020 dubbel geraakt. Enerzijds krijgt de sector in 2020 last van de afvlakkende groei van de Nederlandse economie. Anderzijds wordt de sector indirect geraakt door het stikstofbeleid. Door de strenge regels worden minder bouwvergunningen verstrekt, waardoor de bouwproductie in 2020 met 2% krimpt. Vooral de binnenvaart is afhankelijk van de bouw, want grondstoffen en bouwmaterialen zijn in deze branche goed voor zo’n 40% van het vrachtvolume. Terwijl in 2019 nog sprake was van een groei van 1,5% in de binnenvaart, ligt in 2020 een krimp van 1% in het vooruitzicht. Ook het wegvervoer krijgt te maken met substantieel minder vraag. Hier neemt de groei van volumes af van 1,5% in 2019 naar 0,5% in 2020.
 
De volumes in de luchtvracht hebben in 2019 een enorme daling ingezet en namen af met 9%. Het aantal vrachtvluchten daalde zelfs met 12%. Dat is volgens ABN Amro deels het gevolg van de haperende wereldhandel, maar vooral een probleem van Schiphol dat al langer speelt. Doordat Schiphol hard is gegroeid, is het maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar bereikt. Daardoor is een tekort ontstaan aan vliegbewegingen, ook wel ‘slots’ genoemd. De slots die de luchtvracht tijdens de economische terugval niet heeft benut, zijn vervallen en toegewezen aan onder meer de populaire vakantievluchten. De luchtvracht krijgt deze slots niet zomaar terug. De concurrentiepositie van Schiphol komt onder druk te staan, doordat handelsstromen worden verplaatst, wat ten koste gaat van verbindingen met andere luchthavens. Dat kan volgens ABN Amro negatief uitpakken voor luchtvrachtmaatschappijen en logistieke dienstverleners rond Schiphol.
 
Nog volgens het rapport moet de transportsector meer doen om te verduurzamen: de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof moet omlaag en hiermee krijgen vrijwel alle segmenten te maken. Bij ABN Amro is men van mening dat de sector de uitstoot op twee manieren kan beperken. Enerzijds kunnen transportbewegingen efficiënter worden georganiseerd en gepland. Anderzijds kunnen duurzamere transportmiddelen, aangedreven door elektriciteit, LNG of waterstof, worden ingezet. “Elektrische vrachtwagens worden tot nu toe vooral gebruikt voor distributie op korte afstand en in de binnenvaart worden elektrische schepen onder andere ingezet voor bouwlogistiek”, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom Transport en Logistiek bij ABN Amro. “Op korte termijn zal de grootste verduurzamingsslag gemaakt worden in steden, met elektrische bestelbusjes en bezorgfietsen. Zo ontstaat meer vraag naar duurzaam uitgevoerd transport. Bedrijven die daarmee vooroplopen, kunnen daarvan profiteren. Het aanbieden van duurzame logistieke diensten is een manier om onderscheidend te zijn in een markt waarin vaak hevig op prijs wordt geconcurreerd. Niet alleen in de stedelijke gebieden moet de uitstoot worden beperkt. Ook in scheep- en luchtvaart is verduurzaming noodzakelijk.”
 
X