Lees Ook

De vijf groeifasen van de digital twin

Op weg naar een wendbare supply chain

De vijf groeifasen van de digital twin
Digitalisering en disruptie veranderen de planning van de supply chain. Veel bedrijven herzien hun planningsmechanismen en focussen zich naast efficiëntie ook op veerkracht. Tim Payne van onderzoeksbureau Gartner identificeert binnen dat traject verschillende fasen. Hij leert ons ook welke progressie de meeste bedrijven vandaag al hebben geboekt. Volgens de analisten van Forrester Research moeten we vooral collectief inspelen op vraagfluctuaties en aanbodbeperkingen. George Lawrie licht toe hoe nieuwe technologieën helpen om te anticiperen op potentiële knelpunten.
 
De onderzoekers van Gartner en Forrester deelden hun bevindingen tijdens een online seminar van o9 Solutions, een leverancier van software voor Integrated Business Planning. Tim Payne, research VP bij Gartner, zoomde daarbij in op het belang van een geïntegreerde digitale planning. Hij beschouwt het als een element dat binnen de beslissingsprocessen van elke onderneming aan belang wint. De Brit fileerde zowel het planningsaspect als de geïntegreerde aanpak en de digitale component.
 
“Uiteraard is het belangrijk om te weten waarom je wil inzetten op planningsoptimalisering”, meent hij. “Het gaat er in de eerste plaats om de juiste beslissingen te nemen. Planning helpt je de toekomst te voorspellen, ze correct te analyseren en ze om te zetten in de aangewezen keuzes op het vlak van productie, planning, investeringen, voorraad, enzovoort. Daartoe is een geïntegreerde horizontale en verticale aanpak, met input aan klanten- en leverancierszijde, een noodzaak. Data van over de hele keten voegen maturiteit toe aan de supply chain en genereren op die manier een grote meerwaarde voor de business.”

Voorwaarden voor integratie

Om tot een geïntegreerde planning te komen, ziet Tim Payne drie belangrijke voorwaarden. “Alles begint bij het verzamelen van data, zowel gestructureerd als niet-gestructureerd, en zowel intern en extern. Een geoptimaliseerd datamanagement neemt vertragingen weg en laat je toe beslissingen sneller en op een meer gedetailleerd niveau te nemen. Een tweede opgave bestaat erin die data correct te interpreteren en ze onderling te linken. Tot slot gaat het ook om het voorspellende karakter. Je schat in welke gevolgen een bepaalde disruptie zal hebben.”
 
Een goede planning houdt volgens Tim Payne voldoende rekening met onzekere factoren. “Geen enkele supply chain verloopt altijd exact volgens hetzelfde geijkte scenario. Je kunt er dus niet zomaar van uitgaan dat de levertijden altijd dezelfde zullen zijn en je moet ook vooringenomenheid vermijden. Want laat dat nu net een van de factoren zijn die bedrijven ertoe aanzet in te zetten op automatisering.”

Zeven beweegredenen voor digitalisering

Wat de digitale dimensie betreft, haalt Tim Payne zeven beweegredenen aan die zich in de bedrijfswereld het meest nadrukkelijk manifesteren: vertraging vermijden in het besluitvormingsproces, inzoomen op detailniveau, de mogelijkheid tot bimodaal plannen waarbij je de beheersing van voorspelbare factoren combineert met het inschatten van onvoorspelbare elementen, de automatisering van beslissingen, het verticaal en horizontaal aligneren van de besluitvorming en het creëren van een meerwaarde door een mix van beslissingsmodellen.
 
“Wanneer je een geïntegreerde digitale planning uitwerkt, neem je die zeven factoren best van bij het begin in je denkoefening mee. Verlies je één factor uit het oog, dan verliest jouw planning aan efficiëntie”, luidt het.

Van prematuur tot strategisch

Een ‘digital twin’ of de digitale weergave van de supply chain vormt volgens Tim Payne een cruciale factor binnen de geïntegreerde digitale supply chain planning. De ontwikkeling ervan beschouwt hij als een gefaseerd groeiproces. “De eerste fase draait om het klassieke manuele en analoge werk. In een tweede stadium zet je technologieën als artificiële intelligentie en machine learning in voor een of enkele functionele doeleinden: er stelt zich een specifiek probleem en je hoopt het aan de hand van een technologie op te lossen. Van integratie binnen de gehele supply chain is er weinig tot geen sprake.”
 
Tim Payne stelt dat veel bedrijven zich vandaag in de derde fase bevinden. “Ze starten met het verbinden van technologische initiatieven en zetten de eerste stappen naar een geïntegreerde end-to-end planning. De snelheid van hun planningsbeslissingen ligt hoger, terwijl automatisering over de hele keten plaatsvindt.” Tegelijk rest er nog ruimte voor verbetering. “De focus is sterk gericht op de supply chain en minder op andere afdelingen. De externe visibiliteit blijft eveneens beperkt. Verder blijken de voorspellingsmodellen te statisch en is er amper sprake van een autonoom beslissingsproces.”

Vijfde fase

In een volgend stadium zetten bedrijven een nieuwe stap voorwaarts. “Zowel binnen als buiten de bedrijfsmuren geraken meer partijen gealigneerd. Dat leidt tot geoptimaliseerde end-to-end beslissingen en een planning die rekening houdt met concrete gebeurtenissen. Een bimodale planning tekent zich af. Toch resten er nog werkpunten, zoals een te beperkte betrokkenheid van niet supply chain actoren en een nog niet volledig ontwikkelde digitale supply chain twin. De planning is niet maximaal wendbaar en flexibel.” Die lacunes zijn in de vijfde en finale fase verholpen. De digitale planning bevindt zich nu in een matuur stadium. “Ze laat het toe snel aanpassingen door te voeren en te experimenteren met nieuwe mogelijkheden op het vlak van planningsoptimalisering”, besluit Tim Payne. “Sommige processen verlopen nagenoeg autonoom.”

Van supply chain naar supply netwerk

Volgens Forrester Research moeten we vandaag vooral collectief inspelen op vraagfluctuaties en aanbodbeperkingen. Onderzoeker George Lawrie is van mening dat nieuwe technologieën kunnen helpen om te anticiperen op potentiële knelpunten. De analist meent dat een te rigide supply chain bijkomende zorgen baart tijdens de coronacrisis. “De vraag is uitzonderlijk volatiel, terwijl ook de aankoopkanalen grondig dooreen zijn geschud. Het klassieke patroon van winkelaankopen gaat op de schop en maakt plaats voor een hybride model van fysieke verkoop en online bestellingen via uiteenlopende kanalen.”
 
Daarbij schakelt de consument de tussenschakels sneller uit en doet de producent hetzelfde vanuit zijn perspectief. De klanten kopen rechtstreeks bij de fabrikant aan, waardoor de distributieketen er totaal anders uitziet. “Die tendens tekent zich ook af aan transportzijde, waar spelers als Uber Freight inzetten op vraaggestuurd transport. Hetzelfde geldt voor magazijnruimte, productie en distributiecentra waar flexibiliteit tot de norm uitgroeit.”

Beloftes waarmaken

Die grote variabiliteit in de supply chain blijft volgens George Lawrie niet zonder gevolgen op het vlak van forecasting. “Variabiliteit is van alle tijden, maar vond tot voor kort niet op zoveel domeinen tegelijk plaats. Bovendien volgen wereldwijde handelsonzekerheden elkaar op: van de pandemie, over de blokkering van het Suezkanaal, tot politieke conflicten. Het management van nagenoeg elke onderneming is vandaag doordrongen van het belang van supply chain management. Je mag je klanten de hemel beloven, maar wanneer je jouw beloftes niet kunt waarmaken, zul je al snel aan geloofwaardigheid inboeten.”
 
Het grotere draagvlak binnen een organisatie leidt vaak tot een grotere investeringsbereidheid. Al gebeurt dat niet altijd in de juiste domeinen. “Veel organisaties focussen zich op investeringen in transactionele software en houden daarbij hun bestaande KPI’s voor ogen”, luidt het. “Ze kijken vooral naar het optimaliseren van hun analyses op basis van historische data, maar hebben nog onvoldoende oog voor anticipatie.”

Samen signaleren en reageren

Doelgericht anticiperen doe je niet alleen. George Lawrie meent dat we daartoe moeten evolueren van een supply chain naar een supply netwerk. “Organisaties leveren nu al stevige inspanningen op het vlak van visibiliteit. Ze opereren daarbij vanuit een controletoren die zich in de meeste gevallen bij de eindschakel bevindt. Leveranciers van halffabricaten en grondstoffen krijgen amper toegang tot de data en inzichten die de volledige keten genereert, terwijl informatie over bijvoorbeeld moeilijkheden in havens of vraagfluctuaties hen evenzeer aanbelangt. Wie erin slaagt de relevante data over alle partijen heen te delen, creëert de kans om collectief op wijzigingen te anticiperen en te reageren. Die informatie leert bijvoorbeeld wanneer het aangewezen is om samen een strategische voorraadbuffer uit te werken.”

Just right inventory

Volgens George Lawrie moeten veel organisaties streven naar een ‘just right inventory’, naar analogie met ‘just in time’ leveringen. “Een excessieve voorraad brengt te hoge kosten en een te grote capaciteit met zich mee. Maar een te strikt afgemeten voorraad brengt dan weer de flexibiliteit in het gedrang. Het inbouwen van een extra veiligheidsmarge gaat misschien met beperkte extra kosten gepaard, maar je mag als organisatie niet uit het oog verliezen dat dienstverlening vandaag een belangrijk aankoopargument vormt.”
 
Wanneer de consument moet kiezen tussen de laagste kostprijs bij een onbetrouwbare levering en een net iets hoger prijsniveau met vlekkeloze service, dan is zijn keuze doorgaans snel gemaakt. “Er is dus nood aan de optimale balans tussen wendbaarheid en efficiëntie. Het is net op dat domein waar een digital twin de supply chain een grote dienst kan bewijzen.”

Voortschrijdend inzicht

Een digital twin gaat verder dan het traditionele planningsmodel. “Het leert de effecten van risico’s en evenementen inschatten om de klant kostenefficiënt te bedienen. De digital twin helpt bedrijven te evolueren van een ‘push’- naar een ‘pull’-benadering. Het lukt niet langer om jouw producten zomaar door de supply chain te duwen. Je hoort rekening te houden met het totale ketenverhaal. Het heeft geen nut om meer grondstoffen te bestellen dan jouw leverancier kan verwerken. Maar misschien leidt dat inzicht er wel toe dat je best een tweede leverancier zoekt om die volledige grondstoffenvoorraad toch te kunnen valoriseren.”
 
In vijf stappen naar een wendbare supply chain volgens Forrester:
  1. Creëer supply netwerken die tegelijk efficiënt en flexibel zijn. Zorg ervoor dat ze rekening houden met mogelijke disruptie. 
  2. Bundel de krachten om supply chain risico’s te signaleren en er efficiënt op te reageren. 
  3. Vereenvoudig de supply chain waar mogelijk. 
  4. Implementeer de aangewezen technologieën:
  • Bekijk risico’s vanuit verschillende ooghoeken en werk risicoscenario’s uit;
  • Breng jouw supply chain in kaart om de visibiliteit te bevorderen;
  • Centraliseer de luiken monitoring, planning, communicatie en respons.
      5. Bouw de juiste veiligheidsmechanismen in voor elke bottleneck:- Bescherm elke bottleneck door middel van een strategische voorraad van producten, opslag en transportmodi
  • Houd verschillende opties achter de hand om op onverwachte gebeurtenissen te reageren.
KD
 
 Onderwerp: Digital Business 
Lees Ook
X