• actualkey: dinsdag
  • currentnieuwsbrief: 131899
  • currentteamplate: Dagelijkse 87
CO2-uitstoot binnenvaart lager dan gedacht

CO2-uitstoot binnenvaart lager dan gedacht

In Nederland heeft de Europese binnenvaartcoöperatie NPRC, bestaande uit 140 binnenvaartondernemers, samen met de Topsector Logistiek en 15 leden (uit verschillende scheepsklassen) een pilot uitgevoerd naar het inzichtelijk maken van uitstootgegevens van binnenvaartschepen. 
Uit het onderzoek blijkt dat de kengetallen voor de binnenvaart die tot nu toe werden gehanteerd, niet representatief zijn voor de NPRC-vloot. Zo bleek de gemeten uitstoot tot 28% lager te zijn. “De afgelopen jaren heeft de binnenvaart veelvuldig bewezen een reductie in CO2-uitstoot te kunnen realiseren”, klinkt het bij NPRC. “De uitkomsten van de pilot bevestigen de goede milieuprestaties van de binnenvaart en gaf aanleiding tot een vervolgtraject met de Topsector.”
 
De Topsector Logistiek – een van de negen topsectoren die in Nederland door het kabinet en bedrijfsleven in het leven zijn geroepen – heeft zich tot doel gesteld goederenstromen duurzaam in te richten en de CO2-uitstoot binnen ketens inzichtelijk te maken. Daarbij kijkt de Topsector naar alle stappen in de keten, zoals opslag, overslag en last-mile logistiek.
Uiteraard dekt de pilot in de binnenvaart slechts een klein gedeelte van de hele logistieke keten. Er zijn veel factoren van invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Hier komt digitalisering om de hoek kijken. Door diverse databronnen te combineren, ontstaat een beter beeld. Binnen het project worden bijvoorbeeld gegevens over de stroomrichting meegenomen, want een sterkere stroming is van invloed op het brandstofverbruik.
 
Zo hoopt de Topsector te komen tot een betrouwbare benchmark voor de sector. Het uiteindelijke doel is dat de consument straks in de supermarkt van elk product kan zien hoeveel CO2 is uitgestoten bij de productie en tijdens het transport. “In de berekening wordt op gestandaardiseerde en gecertificeerde manier de uitstoot van de brandstof toegewezen aan elk transport. Dat laat haarfijn zien hoe effectief de binnenvaart is en wat het effect van gedane investeringen is”, aldus de Topsector Logistiek.
 
Volgens NPRC ontstaat met de CO2-monitoring in de binnenvaart meer inzicht in de milieuprestaties van deze modaliteit. “Het project geeft inzicht en vergemakkelijkt de verbijzondering van uitstoot per transport. Verladers vragen steeds vaker om inzicht in uitstootgegevens voor hun eigen CO2-boekhouding. Door te kunnen benchmarken tussen verschillende binnenvaartschepen en operators kunnen snel verbeterpunten worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Dat past binnen de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen die in Europa zijn opgesteld (Fit for 55).”
 
Momenteel werkt NPRC aan een vervolgproject om de CO2-gegevens nog nauwkeuriger te kunnen bepalen. Door de samenwerking met Topsector Logistiek hoopt NPRC bij te dragen aan de ontwikkeling van een standaard voor CO2-monitoring in de binnenvaart. De gegevens worden onderdeel van iBarge, een app waarmee binnenvaartondernemers en bevrachters informatie over transporten kunnen uitwisselen.
 
Foto: NPRC – MS Antonie
X